ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ח

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו. התוועדויות שמחות ופעילות.

מנחם שניאורסאהן