ב"ה. נוסח המכתב שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ז

ב"ה, ט' שבט, תשי"ז
ברוקלין.

שלום וברכה!

בערב שבת קודש, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר זוכה הוא לפעול בעניניו הקדושים.

יהי רצון שזכות זה יעמוד לו ולכל ב"ב שיחיו בהמצטרך להם הן בגשמיות והן ברוחניות, וירבה אומץ בעבודתו הק' האמורה, ויהי רצון שיהי' בהצלחה מופלגה, ההעלמות וההסתרים הולכים ופוחתים, והטוב והקדושה והאור הלוך ומוסיף, עד כי יפוצו המעינות חוצה במילואם, ולילה (דגלות נמשל ללילה) כיום יאיר.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן