בס"ד. שיחת* ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"א.

בלתי מוגה

א. התוועדות זו היא ההתוועדות הראשונה לאחרי מתן-תורה, שלאח"ז ניתנו גם לוחות האחרונות, לאחרי המאורעות שהיו בינתיים, ולאח"ז גם חטא המרגלים (שבפרשתנו), וכידוע שלולי חטא המרגלים היתה הכניסה לארץ ע"י משה באופן של גאולה שלימה, אבל בגלל חטא המרגלים היתה הכניסה לארץ ע"י יהושע1, ולא היתה גאולה שלימה.

וצריך להבין ענין המרגלים, כדלקמן.

* * *

ב. מאמר ד"ה שלח לך אנשים גו'.

* * *

ג. דובר לעיל (בהמאמר2) ששילוח המרגלים ע"י משה היא הנתינת-כח דמשה רבינו שתוכל להיות הכניסה לארץ, כי, הארץ מצד עצמה היא "ארץ אוכלת יושבי'"3, ולכן יש צורך בנתינת-כח מיוחדת ממשה רבינו שהכניסה לארץ תהי' באופן המתאים4.

ויש להוסיף שענין זה נוגע גם לימינו אלה:

ובהקדמה – שאף שכבר היתה הכניסה לארץ בעבר, הרי, לאחרי החורבן והגלות נמצאים במעמד ומצב שלפני הכניסה לארץ באופן של קביעות ונצחיות, בגאולה העתידה.

וכיון שכן, צריכים לידע שאי אפשר לעלות לארץ ישראל ללא הנתינת-כח של משה רבינו שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, כיון שהארץ מצד עצמה היא "ארץ אוכלת יושבי'"5.

– יכולים לעשות "חשבונות" אודות גודל המעלה של עלי' לארץ ישראל, עד כדי כך ש"כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא"6, ועאכו"כ אם הוא גם "מדבר בלשון הקודש"7, בודאי גדלה מעלתו ביותר ("עס איז גאָר ניט שייכות צו זאָגן")... אבל, צריך לידע שהמעמד ומצב כיום הוא באופן שזוהי "ארץ אוכלת יושבי'", ובמילא, אין לעלות לשם ללא הנתינת-כח של כ"ק מו"ח אדמו"ר, משה רבינו שבדורנו8.

אלה שכ"ק מו"ח אדמו"ר שלח אותם לארץ ישראל – יש להם הנתינת-כח ממשה רבינו שבדורנו שכניסתם לארץ תהי' באופן המתאים.

ד. ישנם כאלה שחושבים שאין צורך לשאול אצל הרבי כל דבר.

יש לו – טוען הוא – את ה"שולחן-ערוך", ויש לו גם מוח בקדקדו ("ער האָט אַ גוטע קאָפּ, קיין עין-הרע זאָל ניט שאַטן"...), ובמילא, יכול הוא בעצמו – ברוך השם – לברר ("דורכטאָן") כל ענין לאשורו, ואינו צריך לשאול אצל הרבי.

– על כגון-דא אמר פעם כ"ק מו"ח אדמו"ר9 הביטוי "סאַם סאַפּאָזשניק" (הוא עצמו סנדלר):

ישנו סיפור אודות גוי שנכנס יהודי לביתו וראה שם... תפילין, והחליט מיד לקנותם ממנו, כששאל את הגוי – בהתרגשות – מניין המה לך? השיב לו הגוי – שלא ידע אם כוונתו של היהודי לקנותם, או שעיקר כוונתו לברר מנין גנבם – "יאַ סאַם סאַפּאָזשניק", כלומר, אני בעצמי סנדלר, ותפרתים בעצמי!...

מובן מאליו – סיים כ"ק מו"ח אדמו"ר – איך שייך גוי לעשיית תפילין!

ודוגמתו בהנמשל – זה שחושב שגם הוא יכול לברר כל דבר בעצמו, ואינו צריך לשאול אצל הרבי10.