מכתב

ב"ה*

ביום זה אשתקד, או, בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ "ביום הששי ערב שבת קדש אחר חצות לסדר כי תבואו אל הארץ וגו' ושבתה הארץ שבת להוי'" כתב1 כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לאנ"ש ותלמידי התמימים המתיישבים באה"ק ת"ו, אחרי הודיעו אותם אשר "צויתי להנהלת ה"מרכז לעניני חינוך" לשלוח לכם ספר תורה", אשר קבלת ספר התורה יהי' לכם,

"לאות זכרון תמיד במוחכם ובלבבכם, לסדר את כל חייכם הפרטיים וכלליים, על פי התורה, וכפי שהורנו אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. לחנך את בניכם ובנותיכם יחיו בדרכה, בלי כל פשרות, ולהאציל מרוחה, רוח ישראל סבא, על שאר אחיכם בני ישראל יחיו, הקרובים והרחוקים לעת עתה, בהשפיעכם עליהם לנחותם הדרך העולה בית א-ל, היא דרך לימוד התורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור. מתוך קירוב אמיתי הנובע מאהבת ישראל ומדות חסידות אשר על פי תורת דברי אלקים חיים.

והי' כל אחד ואחת מכם, נר להאיר את חושך הגלות, אשר אתם ואנו נמצאים בו, באור הוי', עדי יקיים ה' את יעודו, על ידי נביאיו הקדושים, להשמיענו קול מבשר משמיע ישועה. כי נחם הוי' עמו, והולך לפנינו הוי' לקבץ גליותנו ולגאלנו גאולת עולם".

והנה בכל יום ויום מקבלים אנו את התורה, ובכל יום ויום אנו מברכים נותן התורה, שנותנה לנו בכל יום2, וביתר שאת הוא בחג השבועות, זמן מתן תורתנו דכללות השנה.

ובחג זה ובימים שלפניו ושלאחריו עלינו להתבונן ביותר בדברי הרב המובאים לעיל, בהתבוננות המביאה לידי פועל טוב במשך כל השנה בכל הענינים המנויים וספורים במכתבו.

ולהיות נשמע תמיד באזנינו מוחנו ולבנו קול קריאתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ3 היוצא מקרב נפשו פנימה: על מה מחכים, הרי מעכבים את הגאולה, כבר ערב שבת לאחר חצות!

מנחם שניאורסאהן

יום הששי ערב שבת קדש אחר חצות לסדר כי תבואו

אל הארץ גו' ושבתה הארץ שבת להוי', ה'שי"ת,

ברוקלין, נ.י.