ה' אלוקיך... אש אוכלה הוא.

- דברים ט, ג.

בין קרירות וכפירה ישנה רק מחיצה דקה. כתוב "כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא". אלקות היא להבת אש, ללמוד ולהתפלל צריכים בהתלהבות הלב, ש"כל עצמותי תאמרנה" את דברי ה' בתורה ותפלה.

- הרבי הרש"ב.

החסיד רבי נחמיה מדוברובנה סיפר:

פעם ראיתי חייל רוסי מקבל מלקות. מה היה חטאו? תוך כדי שהוא עמד על משמרתו בלילה חורפי, רגליו קפאו בתוך המגפיים. "לו היית זוכר את השבועה שנשבעת לצאר" הוכיח אותו מפקדו, "הייתה שבועה זו מחממת אותך ולא היית קופא"!

"במשך עשרים וחמש שנה" סיים רבי נחמיה, "סיפור זה נתן לי השראה בעבודת השם."