יוונים נקבצו עלי

אזי בימי חשמנים

ופרצו חומות מגדלי

וטמאו כל השמנים

ומנותר קנקנים

נעשה נס לשושנים

בני בינה, ימי שמונה

קבעו שיר ורננים