בכל יום, יהודים ברחבי העולם עוטים בגד מיוחד שנקרא 'טלית'. זהו בגד מרובע שלפינותיו קשורים חוטים. מהי הטלית? ומדוע אנו לובשים אותה? על כך ועוד במאמר שלפניכם.

המקור בתורה

בחומש במדבר פרק טו נאמר:

"ויאמר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם; ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם."

אם נתרגם את הפסוק לעברית מדוברת (בשילוב מסורת חכמינו זכרונם לברכה), משמעות הפסוק היא:

כאשר לובשים בגד אשר לו (לפחות) ארבע קצוות מרובעות, יש לקשור על כל אחד מארבע קצותיו חוטים מיוחדים המכונים בשם 'ציצית'. אחד מחוטים אלו צריך להיות בצבע תכלת. ציציות אלו יזכירו לנו את מצוות האלוקים ויעוררו אותנו שלא לסור מן הדרך הישרה.

כיצד מקיימים את מצוות הציצית

כפי שראינו בפסוק, החיוב המקורי הוא כי יש לקשור את חוטי הציצית רק על בגד בעל ארבע קצוות מרובעות החייב בכך. עם זאת, כיום רבים נוהגים ללבוש בגד מיוחד בעל קצוות מרובעות כדי לזכות לקיים מצווה חשובה זו.

באופן עקרוני, ניתן לקיים את מצוות הציצית בשתי דרכים:

א) באמצעות לבישת טלית קטן (המכונה גם בקצרה ציצית), בגד אותם לובשים על הגוף במשך כל היום.

ב) באמצעות לבישת טלית גדול, בגד מיוחד לשעות התפילה.

חשוב לרכוש את הציצית ממקומות מוסמכים שכן ישנן הלכות שונות הכרוכות בייצור הציצית המוודאות את כשרותן.

מדוע לובשים ציצית?

הסיבה העיקרית כתובה בפסוק עצמו: הציצית מזכירה לנו את מצוות הבורא ומעודדת אותנו שלא ללכת אחר תאוות ליבנו. ניתן לראות רמז לכך בעובדה שהגימטריא של 'ציצית' היא 600, ואם נוסיף לכך את שמונת החוטים וחמשת הקשרים הנמצאים בכל פתיל, נגיע למספר 613 – כנגד 613 מצוות.

פתיל תכלת

בימים עברו, אחד מן החוטים בכל פתיל היה צבוע בצבע תכלת. את צבע התכלת היו מפיקים מחיות מאוד מסויימות, וכבר באותם הימים היו כאלו שזייפו את הצבע היוקרתי. במשך דורות רבים סוד התכלת נשתכח מן העולם, אם כי כיום ישנם חוגים הטוענים כי גילו את מקור התכלת.

"היה רבי מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד" (של בורא העולם). – מסכת סוטה, יז.