ב"ה

תשפ"ב (2021 - 2022)

חביבין ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם... גלו לבבל, שכינה עמהם... גלו לעילם, שכינה עמהם... גלו לאדום, שכינה עמהם... וכשהן פזורין שכינה עמהם. שנאמר: ושב ה' אלהיך את שבותך וגו' והשיב לא נאמר אלא ושב.


— פרשת נשא