פרק יג

1בֵּ֣ן חָ֖כָם מ֣וּסַר אָ֑ב וְ֜לֵ֗ץ לֹא־שָׁמַ֥ע גְּעָרָֽה:
בן חכם מוסר אב: מקרא קצר הוא בן חכם שואל ואוהב מוסר אב וי"א בשביל מוסר האב הוא חכם:
ולץ: לא שמע גערה שאינו מקבל תוכחות:
2מִפְּרִ֣י פִי־אִ֖ישׁ יֹ֣אכַל ט֑וֹב וְנֶ֖פֶשׁ בֹּגְדִ֣ים חָמָֽס:
מפרי פי איש יאכל טוב: משכר תורתו יאכל טוב בעה"ז והקרן קיימת לעוה"ב:
ונפש בוגדים חמס: וחפץ בוגדים חמס כמו אם יש את נפשכם (בראשית כג) אל תתנני בנפש צרי (תהלים כז):
3נֹצֵ֣ר פִּ֖יו שֹׁמֵ֣ר נַפְשׁ֑וֹ פֹּשֵֹ֥ק שְׂ֜פָתָ֗יו מְחִתָּה־לֽוֹ:
נוצר פיו שומר נפשו פושק שפתיו: פותח שפתיו לדבר תמיד כל רוחו מן ותפשקי את רגליך (יחזקאל ט״ז:כ״ה) ל' רחב:
4מִתְאַוָּ֣ה וָ֖אַיִן נַפְשׁ֣וֹ עָצֵ֑ל וְנֶ֖פֶשׁ חָרֻצִ֣ים תְּדֻשָּֽׁן:
מתאוה ואין נפשו עצל: מתאוה נפשו לכל טוב ואין:
ונפש חרוצים תדשן: ישרים האוכלים יגיע כפיהם זהו משמעו לפי פשוטו, ולפי משלו לעתיד יראה בכבוד ת"ח ויתאוה ולא ישיג לו:
5דְּבַר־שֶׁ֖קֶר יִשְׂנָ֣א צַדִּ֑יק וְ֜רָשָׁ֗ע יַבְאִ֥ישׁ וְיַחְפִּֽיר:
דבר שקר ישנא צדיק: הצדיק שונא דבר שקר אבל הרשע מקבלו:
יבאיש ויחפיר: את הבריות בכך:
6צְדָקָה תִּצֹּ֣ר תָּם־דָּ֑רֶךְ וְ֜רִשְׁעָ֗ה תְּסַלֵּ֥ף חַטָּֽאת:
ורשעה תסלף חטאת: כמו חוטא ועל שהוא רשע גמור קוראהו חטאת ומשמעותה את החוטא תסלף רשעתו תקלקל אותו ותשפילהו, כל סלוף קלקול וכשלון הוא כמו אולת אדם תסלף דרכו (לקמן יט) ותבוא עליו רעה:
7יֵ֣שׁ מִ֖תְעַשֵּׁר וְאֵ֣ין כֹּ֑ל מִ֜תְרוֹשֵׁ֗שׁ וְה֣וֹן רָֽב:
יש מתעשר ואין כל: מראה עצמו עשיר, ד"א יש אדם שהוא מתעשר בסופו ואין לו כלום בתחילתו, ויש שהוא בא לידי עניות מממון גדול, ד"א מתעשר בגזל עניים וסוף אין לו כלום ויש מתרושש. ע"י שפיזר ונתן לאביונים והון רב מוכן לו:
8כֹּ֣פֶר נֶֽפֶשׁ־אִ֣ישׁ עָשְׁר֑וֹ וְ֜רָ֗שׁ לֹא־שָׁמַ֥ע גְּעָרָֽה:
כפר נפש איש עשרו: עשרו של אדם הוא כופר נפשו שעשה ממנו צדקה:
ורש לא שמע גערה: ובלבד שלא ישמיע גערה לרש שנותן לו ואינו מכלימו, ד"א:
כפר נפש איש עשרו: תורתו:
ורש: בדברי תורה
לא שמע גערה: אינו יודע לסור מן הרעה לפי שלא נזהר, ומ"א על מחצית השקל מדבר שהטיל הכתוב על כל ישראל והשוה בו דל ועשיר שאין הרש שומע גערה וכלימה מן העשיר לאמר לו חלקי גדול מחלקך בקרבנות צבור:
9אוֹר־צַדִּיקִ֥ים יִשְׂמָ֑ח וְנֵ֖ר רְשָׁעִ֣ים יִדְעָֽךְ:
ידעך: לשון קפיצה שהשלהבת קופצת ונכרתת:
10רַק־בְּ֖זָדוֹן יִתֵּ֣ן מַצָּ֑ה וְאֶת־נ֖וֹעָצִ֣ים חָכְמָֽה:
רק בזדון יתן מצה: מחלוקת:
ואת נועצים: ועם המתיעצים תלין חכמה:
11הוֹן מֵהֶ֣בֶל יִמְעָ֑ט וְקֹבֵ֖ץ עַל־יָ֣ד יַרְבֶּֽה:
הון מהבל ימעט: עושה גרסתו חבילות חבילות:
ימעט: שישתכח ממנו מעט מעט:
12תּוֹחֶ֣לֶת מְ֖מֻשָּׁכָה מַחֲלָה־לֵ֑ב וְעֵ֥ץ חַ֜יִּ֗ים תַּאֲוָ֥ה בָאָֽה:
תוחלת ממשכה: מבטיח עצמו על חבירו ואינו עושה:
מחלה לב: מביאה חולי ללב, ואין מחלה זה שם דבר כמו (שמות כ״ג:כ״ה) והסירותי מחלה מקרבך אלא כמו (ויקרא י' י"א) מעלה גרה:
ועץ חיים תאוה באה: מסורס הוא כלומר תאוה באה הרי הוא כעץ חיים תוחלת שהוחיל הקדוש ברוך הוא לישראל וצפה שישובו והם לא שבו סוף באה להם למחלת לב וכשתאותו באה שהם עושין רצונו עץ חיים היא להם:
13בָּ֣ז לְ֖דָבָר יֵחָ֣בֶל ל֑וֹ וִירֵ֥א מִ֜צְוָ֗ה ה֣וּא יְשֻׁלָּֽם:
בז לדבר יחבל לו: הבוזה אחד מד"ת סוף מתמשכן עליו:
וירא מצוה הוא ישולם: יקבל שכר, ומדרש תהלים דורש בז לדבר יחבל לו על דוד שאמר לפני הקב"ה רבונו של עולם מה הנאה בשוטים שבראת אמר לו חייך סוף שתצטרך לשטות כשבא לפני אכיש להשתגע ויורד רירו על זקנו וגומר (שמואל א כ״א:י״ד):
14תּוֹרַ֣ת חָ֖כָם מְק֣וֹר חַיִּ֑ים לָ֜ס֗וּר מִמֹּ֥קְשֵׁי מָֽוֶת:
תורת חכם מקור חיים: שהיא מלמדתו לסור ממוקשי מות:
15שֵֹֽכֶל־ט֖וֹב יִתֶּן־חֵ֑ן וְדֶ֖רֶךְ בֹּגְדִ֣ים אֵיתָֽן:
ודרך בוגדים איתן: קשה לו ולאחרים:
16כָּל־עָ֖רוּם יַעֲשֶֹ֣ה בְדָ֑עַת וּ֜כְסִ֗יל יִפְרֹ֥שׂ אִוֶּֽלֶת:
כל ערום יעשה בדעת: מעשהו כגון דוד יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה וגומר (מלכים א א׳:ב׳):
וכסיל יפרוש אולת: זה אחשורוש ויפקד המלך (אסתר ב׳:ג׳) יודעים היו שלא ישא לכולם ומי שהיה לו בת הטמינה:
17מַלְאָ֣ךְ רָ֖שָׁע יִפֹּ֣ל בְּרָ֑ע וְצִ֖יר אֱמוּנִ֣ים מַרְפֵּֽא:
מלאך רשע יפול ברע: כגון בלעם שאמר לו הקב"ה לך עם האנשים והרשיע להשיא לבלק עצה רעה לכך נפל בחרב:
וציר אמונים מרפא: זה משה רבינו:
18רֵ֣ישׁ וְ֖קָלוֹן פּוֹרֵ֣עַ מוּסָ֑ר וְשׁוֹמֵ֖ר תּוֹכַ֣חַת יְכֻבָּֽד:
ריש וקלון: דלות וקלון באים על פורע מוסר:
19תַּאֲוָ֣ה נִ֖הְיָה תֶעֱרַ֣ב לְנָ֑פֶשׁ וְתוֹעֲבַ֥ת כְּ֜סִילִ֗ים ס֣וּר מֵרָֽע:
תערב לנפש: כשבאה תאותו לו לאדם היא ערבה לנפשו ולכך תועבת כסיל לסור מרע לפי שערב להם למלא תאותם:
נהיה: הוה, דבר אחר:
תאוה נהיה: הקב"ה מתאוה שיעשו ישראל רצונו ובהיות תאותו באה ערבה לו ותועבת רשעים שיסורו מרעתם למלאות תאותם:
20הֹלֵ֣וךְ הוֹלֵ֣ךְ אֶת־חֲכָמִ֣ים וֶחְכָּ֑ם יֶחְכָּ֑ם וְרֹעֶ֖ה כְסִילִ֣ים יֵרֽוֹעַ:
הולך את חכמים: יחכם, ורועה כסילים המחבר לו כסילים להיות לו רעים:
ירוע: ירוצץ:
21חַטָּאִים תְּרַדֵּ֣ף רָעָ֑ה וְאֶת־צַ֜דִּיקִ֗ים יְשַׁלֶּם־טֽוֹב:
חטאים תרדף רעה: אדם רשע רשעתו רודפתו עד השמדו:
22ט֗וֹב יַנְחִ֥יל בְּנֵֽי־בָנִ֑ים וְצָפ֥וּן לַ֜צַּדִּ֗יק חֵ֣יל חוֹטֵֽא:
טוב ינחיל: את זכותו ואת ממונו לבני בניו אבל חוטא אינו מנחיל לבניו כי צפון חילו וממונו לצדיק כמו שכתוב ותשם אסתר את מרדכי על בית המן:
23רָב־אֹ֖כֶל נִ֣יר רָאשִׁ֑ים וְיֵ֥שׁ נִ֜סְפֶּ֗ה בְּלֹ֣א מִשְׁפָּֽט:
רב אוכל ניר ראשים: ראיתי במסורת הגדולה רב אוכל שלשים ושלשה רב קמצין וזהו חטף קמץ ומחובר עם אוכל במקף ואוכל ראיתי שם נקוד פתח (ר"ל סגול שהוא פתח קטן) וטעמו לעילא כמו את כל אוכל השנים הטובות (בראשית מ״א:ל״ה) ולפי נקודתו זה פתרונו הרבה תבואה באה לעולם על ידי ניר אנשים דלים כלומר הרבה תורה יוצאה על ידי תלמידים שרבותיהם למדין מהם מתוך פלפולם שמפלפלים בהלכה:
ויש נספה: ויש הרבה מהם שהם כלים מן העולם בשביל לא משפט שאינן נוהגין כשורה, ולענין התבואה יש תבואה לוקה בשביל בעליה שאינו מוציא מעשרותיה ומתנות עניים כמשפט, ורבותינו פירשו במסכת חגיגה, ויש נספה על שלוחו של מלאך המות שמחלף שם בשם וממית את שלא הגיע זמנו אבל אם כן הוא אין ענין סוף הפסוק לראשו:
24חוֹשֵֹ֣ךְ שִׁ֖בְטוֹ שׂוֹנֵ֣א בְנ֑וֹ וְ֜אֹהֲב֗וֹ שִֽׁחֲר֥וֹ מוּסָֽר:
חושך שבטו: סופו ששונא את בנו שרואהו בסופו יוצא לתרבות רעה:
שחרו מוסר: תמיד לבקרים מיסרהו:
25צַדִּ֗יק אֹ֖כֵל לְשֹ֣בַע נַפְשׁ֑וֹ וּבֶ֖טֶן רְשָׁעִ֣ים תֶּחְסָֽר:
לשובע נפשו: דומה שיהא שבע (סא"א ונכתב תחתיו):
תחסר: אינו דומה: שיהא שבע: