כי תשמע בקול ה׳ אלקיך לשמור את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעות הישר בעיני ה׳ אלקיך. הנה כתיב עין ה׳ אל יראיו וכתיב עיני ה׳ אל צדיקים. והענין יובן כי הנה התורה נקראת מפתחות הפנימיות והיראה נקרא מפתחות החיצוניות. ואמרו כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לידו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לידו כו׳. וביאור ענין זה הנה נודע ענין המצות דרמ״ח פיקודין אינון רמ״ח אברין דמלכא. שכמו שהאברים ממשיכים החיות של הנפש. כך המצות ממשיכים חיי עולם הבא לצדיקים שיושבין ונהנין מזיו השכינה שהנאתם ותענוגם על ה׳ אור א״ס ב״ה שאין לו סוף כו׳ ואין ערוך אליו ית׳ כלל אין זה אלא זיו והארה בעלמא להיות גילוי השגה בנשמות שהן בחי׳ נברא ומחודש יש מאין. והגרם להמשכה זו הם המצות שהם הממשיכות הזיו הזה בגן עדן וזיו זה הוא זיו המצות עצמן וכמארז״ל שכר מצוה מצוה (וכמ״ש הענין בסש״ב פל״ט) וע״ז נאמר ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה לעבדה במצות עשה כו׳ שע״י המצות עשה הוא עובד את הג״ע שממשיך בו את הזיו. והנה לפי שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה״ז מכל חיי עוה״ב אי לזאת  מכ״ש וק״ו שצריך להמשיך המשכת הזיו לעבודתו ית׳ בעוה״ז ומה גם שעוה״ז הוא דומה לפרוזדור בפני עוה״ב שדומה לטרקלין והתקן עצמך בפרוזדור כו׳ אלא שבעוה״ז אינו בבחי׳ נהנה מהשגה ותענוג נפלא כבעולם הבא דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא רק בבחי׳ באמונתו יחיה יחיה ממש כמ״ש במ״א (ע״פ וידעת היום כו׳). והנה העוה״ב שהוא משכן הנשמות בלא גופין מתגלה בחי׳ הזיו מן המצות בבחי׳ גילוי. אבל בעוה״ז שהנשמה מתלבשת בגוף צריך לשית עצות בנפשו להיות המשכה זו בגילוי הנפש והיינו ע״י שיתבונן איך שהוא ית׳ ממלא כל עלמין אתה עשית את השמים ושמי השמים כו׳ יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ביראה ומשמיעים בקול כו׳ והאופנים וחיות הקדש ברעש גדול כו׳. ומזה תפול על האדם ג״כ אימה ויראה והיא בחי׳ מפתחות החיצוניות שיראה זו לקוחה מבחינת חיצוניות היא בחינת זיו והארה בעלמא להיות התהוות העולמות וכל צבא מעלה שבהם וע״י נמשכה בחינת היראה וכמ״ש כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך כו׳ שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה כו׳ ברוך שאמר והיה העולם שמה שברוך נלקח ממה שאמר והיה העולם שאין זה אלא זיו כו׳ ועמש״ל ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו. אבל העיקר הוא מפתחות הפנימיות בחי׳ מפתח לפתוח בגילוי בחי׳ פנימיות. דהיינו גילוי אור א״ס ב״ה ממש שאינו בגדר עלמין כלל וכמ״ש אתה הוא ה׳ לבדך ממש כמו קודם שנברא העולם שהיה הוא לבדו ית׳ ואני ה׳ לא שניתי וגו׳ והיינו משום דכולא קמיה כלא וכאין ממש חשיבא. כי הנה כתיב כי ביה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא העוה״ב ובה׳ נברא העוה״ז שהן כמו אותיות היו״ד והה״א במחשבתו של אדם שבטילות לגבי כללות מחשבתו ושכלו ומכ״ש לגבי מהותו ועצמותו כן ויותר מכן בטילות כל בחי׳ העוה״ז והעוה״ב לגבי אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו ואין עולות בשם עולמות כלל שהם כאין ואפס ממש והיה כלא היה רק לשכך את האזן ע״ד משל גשמי איתא בכתבי האריז״ל שהוא כדמיון טפה אחת בים אוקיינוס כו׳ ולכן גם עתה הוא לבדו יתברך. ואותו אנו מבקשים שיהיה בגילוי הנפש וכמ״ש ואהבת את הוי׳ אלהיך. פי׳ ואהבת מלשון אבה שהוא לשון חפץ ורצון שיהיה רצון הנפש שיהיה הוי׳ אלהיך בגילוי לנוכח. וכמ״ש בזוהר ע״פ ויקחו לי תרומה כי לי פי׳ אותי כו׳ דהיינו שיהיה גילוי אור א״ס ב״ה ממש על נפשו להיות ביטול הנפש אליו ית׳ בכל לבבך וגו׳ (ועמ״ש בביאור ע״פ וארשתישך לי) והיינו ע״י התורה והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום אנכי ממש ולא בחי׳ שם בלבד שהוא בחי׳ זיו והארה אלא עצמותו ומהותו כביכול מתגלה ע״י התורה כי התורה נקראת קול הקל קול יעקב כמו שהקול הוא ממשיך מהלב אל הדיבור והוא המחבר רוחניות עם גשמיות. כך התורה היא המשכת גילוי בחי׳ פנימיות שהוא אור א״ס ב״ה ממש להתלבש בגשמיות התורה ומצותיה הכתובים בה. ולכן נק׳ קורא בתורה כאדם הקורא את חבירו שיבא אצלו כי כל התורה שמותיו של הקב״ה. פי׳ כמו שע״י שם האדם קורין עצמותו ומהותו. כך ע״י התורה קוראין וממשיכין עצמות אור א״ס ב״ה כי היא שמו ית׳ שהיא חכמתו ורצונו ית׳ שאינו מובן ומושג בשכל אנושי שעל פי שכל אנושי לא היה הדין נותן כך כמ״ש בתורה אלא שכך עלה ברצונו ית׳ וכך חייבה חכמתו ית׳ שהוא למעלה משכל והשגת הנבראים. ולכך נקראת בבחי׳ שמו שבה ועל ידה יקראוהו להמשיך גילוי אור א״ס ב״ה ממש פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון שנמשך רצון העליון לכל חי ורחמיו על כל מעשיו ארך אפים וגדל חסד להיות קרוב לכל קוראיו ולכל אשר יקראוהו דייקא אותו בעצמו ולא בחי׳ שם כו׳:
ב וזהו כי תשמע בקול ה׳ אלהיך דכתיב בקול ולא לקול וכמ״ש ויאמר  אם שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיך כו׳ קול היינו המשכה מההעלם אל הגילוי ולקול פי׳ השמיעה וההבנה להמשכה זו והיינו לבחינת ההמשכה עצמה שהיא בחינת חיצוניות. אבל בקול היינו בפנימית הקול כי תשמע שתהיה השמיעה בבחי׳ פנימית ההמשכה מה שנמשך מההעלם דהיינו בחינת אור א״ס ב״ה שיומשך גילוי זה על נפשו להיות בבחינת ביטול וזהו שאמרו רז״ל ברבות ר״פ כי תבא ע״פ אשרי אדם שומע לי אשרי לאדם בשעה ששמועותיו לי כ׳ו (ועיין בזהר בהעלותך )(דף קנ״ב ע״א) נשמתא דאמרן דא תפארת ישראל דאיהי אורייתא ממש ונודע דתפארת נקרא קול הקל קול יעקב כו׳. וא״כ מה שמלובש בפנימיות הקול זהו מש״ש בזוהר ונשמתא לנשמתא דא הוא ע״ק כו׳ ועמ״ש בד״ה שימני כחותם כי יש תורה ויש תורה כו׳ נקרא קורא בתורה כו׳ ע״ש והוא ענין מש״כ ולכן נקרא קורא בתורה כו׳ וזהו כי תשמע בקול כו׳. אך צריך להיות כסדר המדרגות תחלה מפתחות החיצוניות ואח״כ מפתחות הפנימיות כי הנה יש חצר החיצונה וחצר הפנימית כמ״ש במגלת אסתר ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית והמן בא לחצר בית המלך החיצונה. חצר החיצונה הוא בחי׳ פסוקי דזמרה שהם המדברים בשבח גדולת יוצר הכל והתפשטותו על כל הנבראים ואשר עשה את הנפלאות ואת הגדולות הללו את ה׳ מן השמים כו׳ אתה עשית את השמים כו׳ וכן ענין השירה שעל קריעת ים סוף התגלות הנס הנפלא בעולם הזה. וחצר הפנימית הוא קריאת שמע וברכותיה. והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות הוא בחי׳ תפלת שמונה עשרה שהוא בחי׳ ביטול כו׳ ומשם ויושט המלך את שרביט הזהב הוא בחינת ומעלת הזהב דהיינו רשפי אש האהבה כו׳ שהושיט והמשיך מבחינת בית לבחינת חצר הפנימית דהיינו שיהא גילוי אהבה זו גם בק״ש בקיום ואהבת כו׳. וזהו אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך ב׳ חצרות חצר החיצונה וחצר הפנימית והדר נשבעה בטוב ביתך בחינת בית בתפלת שמונה עשרה שהוא בחינת ביטול כו׳ (ע׳ בזוהר חיי שרה דף קכ״ט ע״ב מענין ישכון חצריך ועיין מ״ש ע״פ וארשתיך לי כו׳ בהפטרה דפרשת במדבר. גם ע״פ ויקהל משה מענין שער החצר הפנימית כו׳ וע״פ ויושט המלך לאסתר כו׳ ומענין שמו״ע שנק׳ בית ע״פ השמים כסאי כו׳ איזה בית כו׳) והנה המשכת ביטול זה להיות תקועה וקבועה בלב ונפש כל היום שלא יפסיקוהו ולא יטרידוהו מחשבות הזמן הטורדות כו׳ היינו ע״י התורה שנאמר ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך כו׳ וזהו אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה כו׳ כי שפת אמת דוקא תכון לעד כי האהבה המתגלה בתפלה לפי שהיא בזמן לכך חולפת ועוברת אחר התפלה. אבל התורה היא למעלה מן הזמן אשר אנכי מצוך אנכי ממש הוא אור א״ס ב״ה הסובב כל עלמין ולכך נאמר בה היום כי כל מקום שנאמר היום פי׳ לעולם ולעולמי עולמים שאין לו ביטול והפסק:
ג אך הנה יסוד התורה הוא מיוסד על מצות עשה ומצות לא תעשה הכתובים בה ולכך אין אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה על פי התורה להיות קבוע בלב ונפש כ״א בקיום מצות עשה ומצות לא תעשה ובערת הרע כו׳ כי לא יגורך רע וטהור עינים מראות ברע וכמשל הבית שרוצה להכניס שם את המלך שצריך כיבוד וריחוץ שיהיה מנוקה מכל דבר מלוכלך שלא ימצא בו שום ניוול ואשפה כך כדי שיהי׳ הלב משכן ומכון להשראת גילוי אור א״ס בתוכו ובפנימיותו צריך לטהר את הלב מכל רע הן בסור מרע גמור באיסור כו׳ והן בכיבוש מדות רעות בנפש כמו כעס כו׳ ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים כו׳ שקראם הכתוב בלשון זונים כמו זונה שאסורה לבעלה אחרי אשר הוטמאה וגו׳. ולכן אמרו רז״ל כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו כי התורה בבחינה זו אשר אינה בטהרת הלב נקרא בחינת תרעא  לדרתא שהיא למטה ממדרגת היראה כו׳. וזהו לשמור את כל מצותיו את פי׳ כמכו עם (כמו הולך את חכמים יחכם פי׳ עם חכמים) דהיינו שעם המצות תהיה בחי׳ שמירה לבחינת המשכת אשר אנכי מצוך היום הנמשכת ע״י התורה להיות לה שמירה וקיום בלב בל תמוט עולם ועד. כי הנה במצות יש ב׳ בחינות כי המות הם רמ״ח אברין הממשיכים החיות של הנפש והב׳ שהם כלים לאור הנאחז ודולק שם שמבלעדי השמן והפתילה אין האור מאיר כלל וכן מבלעדי המנורה ישפך השמן ולא יומשך אחר הפתילה ויסתלק האור. כך המצוה היא בחי׳ נר לאור התורה שאור א״ס ב״ה הנמשך ומתגלה בתורה אין לו קיום אמיתי כ״א ע״י המצות שהן בחי׳ שמירה וקיום לאור התורה שיהא נשמר ומתקיים על ידן בקיום המצות במעשה בפועל ממש וע״ז נאמר והיה מעשה הצדקה שלום מעשה דוקא שצדקה היא כללות המצות. ולכן נקרא בשם מצוה סתם וכמ״ש בנחמיה והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל וגו׳ כי כמו שהצדקה היא השפעת והמשכת החיות להחיות רוח שפלים כך הוא קיום כל המצות כולם נקראים על שם צדקה וכתיב בצדקה תכונני. פי׳ תכונני שע״י הצדקה תעשה מכון ומשכן להשראת אור א״ס ב״ה שאין לו קיום ומצב לעמוד על כנו אלא ע״י הצדקה שהוא בחי׳ כללות המצות שהן הן השומרים ומקיימים את האור. ולכן אמרו רז״ל כל האומר אין לי אלא תורה כו׳ שהפירוש הפשוט הוא שצריך שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים ולא בתורה לבדה. והענין כי התורה לבדה הוא אור בלא כלי ואין לה קיום כ״א ע״י גמילות חסדים כללות המצות. (ועיין מ״ש ע״פ אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ג״כ שהשמירה היא ע״י המצות והיינו שע״י הכלים נשמר ומתקיים האור כו׳. אמנם לעיל ע״פ אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו נתבאר שע״י התורה הוא השמירה לנר מצוה ולפ״ז היה אפשר לפרש כאן הפסוק כפשוטו כי תשמע בקול שהוא בחי׳ תורה שעי״ז יומשך לשמור את כל מצותיו שהתורה היא השמירה לנר מצוה כו׳ וע׳ פנים לתורה וגם כי פי׳ השמירה הנזכר כאן ר״ל שלא יסתלק האור לשרשו וזה הוא ע״י הכלים דוקא וכמשנ״ת בביאור ע״פ וקבל היהודים בפי׳ ענין נעשה ונשמע כו׳ ע״ש וע״פ והארץ הדום רגלי כו׳ ולעיל ר״ל השמירה מבחי׳ עבירה מכבה מצוה דהיינו מיניקת החיצונים מהא״פ והכלי. ושמירה זו הוא דייקא ע״י אורות מקיפים כו׳ ועיין מ״ש בפ׳ ואתחנן ע״פ וזאת המצוה כו׳ לשמור את כל חקותיו כו׳ ושמרת כו׳ ב׳ שמירות. ועיין מ״ש ע״פ תשמרו להקריב כו׳ שמור זו משנה כו׳). ובזה יובן מ״ש כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ. ולכאורה אינו מובן כי השכל וידוע אותי היינו להיות דעת אלהים אצלו ומאי מסיים כי אני ה׳ עושה חסד כו׳. אך עם הנ״ל יובן כי השכל וידוע אותי. פי׳ אותי ממש הוא אור א״ס ב״ה ממש עצמותו ומהותו כביכול המתגלה בתורה ועיין ברבות נשא ר״פ עשירי. אך אין זה קיום אמיתי כ״א ע״י עשיית חסד משפט וצדקה שהם בחי׳ כלים והטעם שהם דייקא בחי׳ כלים מפרש הכתוב כי באלה חפצתי כלומר שכך עלה ברצונו ית׳ להיות המצות דוקא בחי׳ כלים לגילוי אור א״ס ב״ה אשר אנכי מצוך היום שבבחי׳ היום לעשותם הוא גילוי אנכי ממש דהיינו מהותו ועצמותו כביכול (ועיין ברבות סוף קהלת בפ׳ ויותר שהיה קהלת חכם ובפ׳ נח ס״פ ל״ה משפטים פ״ל זח״ב קכ״ב סע״א קנ״ח ב׳ ח״ג ק״י ע״א רנ״ו ע״ב) משא״כ עולם הבא הוא גילוי זיו והארה בעלמא. ובזה יובן מ״ש מי יעלה בהר ה׳ ומי יקום במקום קדשו נקי כפים כו׳ שלא כל האדם זוכה לעוה״ב כי אם ע״י יסורים של גיהנם ונהר דינור כו׳ וכמארז״ל שלש מתנות טובות נתן הקב״ה לישראל וכולם לא נתנו אלא ע״י יסורים. עולם הבא תורה וארץ ישראל. ויסורי עוה״ב הם  כפלי כפלים מיסורי עוה״ז עד שאין ערך כו׳ ולכאורה אינו מובן שהרי אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי עוה״ב ולמה בעוה״ז יכול להיות בתשובה ומעשים טובים ואין צורך יסורים כ״כ לחיי עוה״ב. אך הענין הוא לפי שעוה״ב הוא גילוי הזיו שהגילוי הזה הוא דרך ירידת והשתלשלות המדרגות שהן רבות ושונות וכדי להיות גילוי זה לכל אחד ואחד כאוי לו לפי מעשיו ומדרגתו מוכרח הוא לסבול יסורים כ״כ לפי ערך כו׳ אבל בעוה״ז שהוא גילוי אנכי ממש ה נה עליו ית׳ נאמר גם חשך לא יחשיך כו׳ וקרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת כי הוא השוה ומשוה קטן וגדול והמלאכים שואלים איה מקום כבודו היינו אור א״ס ב״ה ממש שאינו מושג כו׳ (משא״כ בבחי׳ הזיו הרי והאופנים ברעש גדול כו׳ יהללו את שם ה׳) ואומרים מלא כל הארץ. הלזו הגשמית. כבודו:
ד אך הנה תכלית המכוון בכי תשמע בקול ה׳ אלהיך הוא המשכת בחינת אור א״ס ב״ה בגילוי על נפשו ובשמירת כל מצותיו להיות כלי ואור לגילוי זה הוא כדי להיות בחי׳ ביטול כו׳ וזהו לעשות הישר בעיני ה׳ כו׳. וביאור ענין זה הנה כתיב אל דעות ה׳ ב׳ דעות יחודא עילאה ויחודא תתאה יחודא עילאה מלמעלה למטה דכולא קמיה כל׳ כו׳. ויחודא תתאה ממטה למעלה בחי׳ יש מאין כו׳ כמ״ש במ״א ושתיהם הם כחות אלהות יחודא תתאה בשם אלקים המצמצם ומפריד להיות עלמא דפרודא בחי׳ יש כו׳ שיהיה ביטול היש דוקא ויחודא עילאה בשם הוי׳ כו׳. וזהו משמים הביט ה׳ השקיפה ממעון קדשך מן השמים ה׳ משמים השקיף כו׳. פי׳ שנתלבש במדה זו להשגיח משמים מלמעלה למטה דהיינו בחינת יחודא עילאה שלפעמים מתלבש במדה זו ולפעמים מתלבש ומשגיח במדה שממטה למעלה בחי׳ יחודא תתאה. וזהו עין ה׳ אל יראיו שליראיו שהן בבחי׳ מפתחות החיצוניות הוא משגיח בבחי׳ עין אחת או יחודא עילאה או יחודא תתאה משא״כ אל הצדיקים שהן בבחינת התקשרות עמוד אחד וצדיק שמו כי כל בשמים ובארץ ותרגום אונקלוס דאחיד בשמיא וכו׳ הוא בבחי׳ עיני ה׳ שאלו השני בחי׳ עינים הן שוין ממטה למעלה כמו מלמעלה למטה (ועד״ז הוא מאמר המדרש סוף שיר השירים רבה בשעה שישראל עושין רצונו של מקום הקב״ה מביט אליהם בשתי עיניו הה״ד עיני ה׳ אל צדיקים ובשעה שאין עושין רצונו של הקב״ה הוא מביט עליהם בעינו אחת הה״ד עין ה׳ אל יראיו) וכמ״ש ישר יחזו פנימו ישר ממש שגם ממטה למעלה מתגלה בחי׳ ביטול דכולא קמיה כלא חשיב וכמ״ש כי עין בעין יראו וכו׳ דהיינו עין שמלמעלה למטה בעין שמלמטה למעלה וכמ״ש בזהר הקדוש למהוי אחד באחד שבבחי׳ יחודא תתאה שורה ומתגלה יחודא עילאה. כי בלא גילוי בחינת יחודא תתאה תחלה אינו שורה ומתגלה יחודא עילאה כמאמר קוב״ה אחד לעילא לא יתיב כו׳. וע״ז אומרים מודים אנחנו לך כו׳ כאדם שמודה לחבירו שאמת הוא כמו שהוא אומר כך מודים אנחנו לך שאמת הוא דכולא קמיה כלא כו׳. ולא כאשר נראה לעיני בשר יש מאין כו׳ ומאן דלא כרע במודים כו׳ שצריך להיות בבחי׳ הודיה עכ״פ. אך להיות גילוי ממש בבחי׳ ביטול זה למטה כמו למעלה הוא ע״י התורה כי תשמע בקול ה׳ אלהיך בפנימיות הקול שפנימיות זו היינו אור א״ס ב״ה ממש שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות ושם מעלה ומטה שוים לכך נמשך משם להיות גילוי ביטול זה למטה כמו למעלה. וזהו לעשות הישר בעיני ה׳ אלהיך פי׳ הישר כמו ישר יחזו פנימו דהיינו לעשות ב׳ בחי׳ עינים בבחי׳ ישר בהשואה א׳ למהוי אחד באחד ועין בעין יראו וגו׳:
ביאור הדברים. הנה נודע ענין יחו״ע ויחו״ת שיחו״ת הוא בשם אלקים שהוא המפריד להיות בחי׳ יש דוקא שיהיה היש בטל  כי יש ב׳ מיני ביטול. הא׳ ביטול יחו״ע אתה הוא הוי׳ לבדך כו׳ דכולא קמיה כלא כו׳ והב׳ ביטול יחו״ת אתה עשית את השמים שמי השמים וצבא השמים לך משתחוים ביטול כו׳ והוא ענין מודים אנחנו לך ומאן דלא כרע במודים כו׳ שהוא בחי׳ ביטול היש כו׳ (ועמ״ש לקמן בביאור לפסוק שובה ישראל בד״ה איתא במ״ח) והנה ב׳ בחי׳ אלו יש ע״ז ב׳ מיני השגחות שמשגיחים כך מלמעלה (עמ״ש בפי׳ לבבתני באחת מעיניך). וזהו ענין משמים הביט ה׳ שהוא משגיח באופן כמו שהוא מלמעלה למטה דכולא קמיה כלא כו׳ ולפעמים משגיח במדת החסד ולפעמים במדת הגבורה כו׳ כי מדה הוא ל׳ לבוש מלשון מדו בד כו׳ וכשם שהוא במדות כך הוא בהשתלשלות העולמות חו״ג דז״א נק׳ משמים הביט ויש חו״ג דמל׳ ולפעמים משגיח כמו שהוא בבי״ע שבחי׳ בי״ע הוא בחי׳ חיצוניות ממש ואין ערוך לאצי׳ שבאצי׳ איהו וחיוהי חד כו׳ ושם הביטול יותר עליון מה שאין כן ביטול דבי״ע (ובמדרש רבה ע״פ וירא איתא אין שייך לומר הבט אלא מלמעלה למטה והיינו כי משמים הביט שהוא ההשגחה ע״ד שהוא מלמעלה למטה כנ״ל ועמ״ש בפ׳ וירא ע״פ ארדה נא ואראה מענין ב׳ השגחות הנ״ל). וע״ז נאמר עיני ה׳ אל צדיקים עיני להיות התחברות ויחוד בין ב׳ בחי׳ השגחות כי אל דעות ב׳ ב׳ דעות כלולים עין בעין יראו כו׳ (עמ״ש מזה בפ׳ יתרו ע״פ משה ידבר ובד״ה לבבתני) והיינו אל צדיקים ב׳ צדיקים יוסף ובנימין יוסף שושבינא דמלכא מלמעלה למטה ובנימין שושבינא דמטרוניתא ממטה למעלה. וכענין עליות שבת ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא עילאה למשרי עלה רזא דאחד יחו״ע אך קב״ה אחד לא שריא עד דאיהי אתעבידת ברזא דאחד יחו״ת למהוי אחד באחד דהיינו כשיש יחו״ת אזי שורה ומתגלה יחו״ע שיהא למטה כמו למעלה ובשבת הוא בפנימית העולמות לבד ולע״ל יום שכולו שבת בזמן התחיה יהיו גם הגופים מרכבה אין בו לא אכילה כו׳ והמחבר הוא עמוד אחד וצדיק שמו כי כל בשמים וארץ (דאחיד בשמיא ובארעא שמחבר בחי׳ יחו״ע משמים הביט עם בחי׳ יחו״ת. וזהו בן פורת יוסף אותיות תופר וכמ״ש סד״ה ויקח קרח וע״כ עיני ה׳ אל צדיקים התחברות ויחוד ב׳ ההשגחות) אבל אל יראיו מפתחות החיצוניות עין ה׳ אל יראיו עין א׳ או יחו״ע או יחו״ת אבל לא בהתכללות כו׳ (וצ״ל דההתכללות עדיף גם מבחי׳ השגחה עין יחו״ע וכמארז״ל גבי מצות ראיה מה לראות בשתי עיניו של מקום כו׳ בשתי עיניו דוקא דהיי נו יחוד ב׳ ההשגחות שיהיה ביחו״ת כמו ביחו״ע כו׳ שזהו תכלית הבריאה. ועוד כי זה שגם ביחו״ת יהיה הגילוי כמו ביחו״ע הוא ע״י המשכה מלמעלה מב׳ הבחי׳. ועוי״ל דהמעלה בזה כי כשהוא בחי׳ עין ה׳ אל יראיו אפילו מיחו״ע הרי אח״כ יוכל להיות ההשגחה ע״י עין דיחו״ת משא״כ בבחי׳ עיני ה׳ אל צדיקים התכללות ב׳ הבחי׳ לא שייך שינוי אח״כ. ועד״ז נת׳ במ״א פי׳ המתפלל צריך שיתן עיניו למטה היינו בבחי׳ יחו״ת ולבו למעלה לבחי׳ יחו״ע והוא כדי שיהיה התכללות ב׳ הבחי׳ בכדי שלא יסתיר היש אח״כ כו׳). וזהו למטה בנפש וכן למעלה הוא ענין יחודא עילאה ויחודא תתאה שהוא בחי׳ התחברות ויחוד זו״נ. ואמנם יובן ענין זה עוד למעלה יותר דפי׳ עיני ה׳ שהוא התחברות ויחוד ב׳ השגחות. הוא ענין אסתכלותא דע״ק בז״א כי הז״א ק״נ נהורין ונמשך לו יאר ה׳ פניו ונעשה ש״ע נהורין כי ז״א שהוא באצי׳ נק׳ עדיין מפתחות החיצוניות. ועיין בזח״א תולדות (קמ״א ב׳) ע״פ חכמות בחוץ מתמן ולהלן איהו חוץ ובפ׳ אחרי (דע״י א׳) ע״פ או מולדת חוץ. וע״ק הוא פנימית א״ס ב״ה בעצמו שהוא למעלה מאצי׳ וכנודע ממ״ש והיה הוי׳ לי לאלקים גבי יעקב אחר שאמר ושבתי בשלום אל בית אבי אמר והיה הוי׳ לי לבחי׳ אלקים כי נגד בחי׳ ע״ק יהיה הוי׳ וז״א כאלקים הוא בחי׳ צמצום (וכמו שבחי׳ יחו״ת נק׳ אלקים לגבי יחו״ע כנ״ל)  וכמ״ש בנעילת יו״כ ז״פ הוי׳ הוא האלקים עליות ז״א לגבי ע״ק (וכמ״ש בביאור ע״פ שובה ישראל הנ״ל) והתחברות זה שיומשך מלמעלה מבחי׳ ע״ק וא״א שהם עולמות א״ס לבחי׳ אצילות הוא ע״י התורה וכמו שכתוב באדרא (קל״א ב׳ ק״מ ע״א) בפי׳ חכמות בחוץ ע״ש (ודרס״ב א׳) וזהו בן פרת יוסף בן פרת ב״פ בן פרת ע״ש ב׳ התחברות הנ״ל וזהו עלי עין היינו למעלה מבחינת עין ה׳ אל יראיו אלא בבחינת עיני ה׳ אל צדיקים. וזהו לעשות הישר בעיני ישר כמו ישר יחזו פנימו שיהיו שוים יחו״ע ויחו״ת שהתורה היא מתרי״ג ארחין דא״א והיא העושה הישר בחי׳ קו אמצעי כו׳ [ור״ל שגם בזו״נ יהיה האור והגילוי מבחי׳ ע״ק ממש ועמש״ל פ׳ צו בפי׳ והיה אור הלבנה כאור החמה כו׳ כאור שבעת הימים כו׳ וזהו בחי׳ הישר שיהיה למטה כמו למעלה וזהו פי׳ ישר יחזו פנימו. פנימו היינו פנים דע״ק ודז״א שכאשר יחזו פנימו והוא אסתכלותא דע״ק בז״א זהו בחי׳ ישר וכדפי׳ בזהר ויקרא (דט״ו סע״א) וע׳ בהרמ״ז שם שזהו פי׳ כמים הפנים לפנים ונודע דהתורה נק׳ מים שע״ז נאמר כל צמא לכו למים והיינו שעל ידי התורה נעשה בחי׳ הפנים לפנים להיות יחזו פנימ ו. שהתורה היא מבחי׳ קו האמצעי המחבר וז״ש באד״ר (קכ״ט א׳) בפלגותא דשערי כו׳ ובפי׳ האריז״ל שם כי תשב״כ היא עמודא דאמצעית׳ כו׳ ועמש״ל פ׳ מטות בביאור לפסוק החלצו בפי׳ או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי כו׳. גם יובן ע״ד מ״ש ע״״פ שחורה אני כו׳ כיריעות שלמה כו׳ דע״י ל״ת התלויות בשערות דז״א ממשיכים מבחי׳ גבוה יותר ממ״עא התלויות בשערות דא״א לכן ע״י התורה נעשה השלום וההתחברות מבחי׳ יריעות שלמה שגם בזו״נ יהיה גילוי ע״ק ממש וע׳ עוד מפי׳ ישר במ״ש ע״פ הזהר וישלח (דקע״ה ע״ב) ע״פ כי ישרים דרכי ה׳ וע׳ בזהר אמור (דק״ז) ובפ׳ תרומה (דק״נ ע״א) ובס׳ ע״ה (דכ״ח א׳)]:

Likutei Torah (Kehot Publication Society)

First published in 5608 (1848), Likutei Torah contains discourses by Rabbi Schneur Zalman and is one of the classic texts of Chabad Chasidic philosophy.

קיצור מד״ה כי תשמע בקול(א) היראה נקרא מפתחות החיצוניות לגבי התורה שנק׳ מפתחות הפנימיות. (בפ״ב דשבת ל״א ב׳). רמ״ח פקודין אינון רמ״ח אברים שממשיכים חיי העוה״ב לצדיקים זיו השכינה והוא זיו המצות עצמן עמ״ש בד״ה נורת זהב ובד״ה אני דפ׳ ציצית וע׳ במא״א אות זיין סי״ח בענין זיו. ובעוה״ז בעבודה המשכת הזיו הוא ההתבוננות בתפלה שהיא נוגעת רק בבחי׳ זיו והארה ונק׳ שם כמ״ש יהללו את שם וכמ״ש בד״ה אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו. ולכן היראה הלקוחה מזה נקראת מפתחות החיצוניות. אבל העיקר הוא מפתחות הפנימיות מפתח לפתוח בגילוי בחי׳ פנימיות גילוי אור א״ס ב״ה ממש והיינו על ידי התורה. ובזח״ב תרוהמ (קע״ד א׳) משמע שיסוד אבא נקרא מפתח ועיין זח״א (די״ג סע״ב) גבי פטר כל רחם ועמ״ש מזה סד״ה מה טובו אהליך. וע׳ במא״א אות ב׳ סנ״ז פי׳ שאו״א נק׳ בתי גוואי וזו״נ נק׳ בתי בראי וע׳ זח״ג נשא (קל״ג ב׳) בענין חסד דלגאו וחסד דלבר: (ב) וזהו כי תשמע בקול ועמ״ש סד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה בפי׳ לשמוע בקול דברו. אך צ״ל תחלה כסדר תחלה מפתחות החיצוניות ואחר כך מפתחות הפנימיות וכענין אם אין יראה אין חכמה: (ג) והיינו ג״כ שיסוד התור׳ הוא מיוסד על מ״ע ומל״ת כי לא יגורך רע עמ״ש ע״ז בביאור ע״פ במדבר סיני באהל מועד והתורה שאינה בבחינה זו נקרא רק תרעא לדרתא לגבי יראה. וזהו לשמור את כל מצותיו שע״י המצות תהיה שמירה לבחי׳ המשכה פנימית שע״י התורה  וז״ש כ״א בזאת יתהלל כו׳ עושה חסד ומשפט כו׳ ועמ״ש בד״ה וידבר הנ״ל בענין קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך: (ד) ותכלית המכוון לעשות הישר בעיני ה׳. כי עין ה׳ אל יראיו שהיראה הואיל והיא עדיין מפתחות החיצוניות ע״כ נאמר עין ה׳ מביט להם בעינו אחת. אבל אל צדיקים מביט אליהם בשתי עיניו דהיינו שיהיה שוה מלמטה למעלה כמו מלמעלה למטה מחמת שהצדיק הוא המקשר העולמות. ועיין זח״ב בשלח (דף ס׳ ע״ב) ע״פ והישר בעיניו תעשה דא צדיק וזהו ענין ישר יחזו פנימו:
ה ובספר פנים יפות פי׳ לעשות הישר שיהיה כמו מדרגת אדה״ר קודם חטא עה״ד שעליו נאמר אשר עשה האלקים את האדם ישר (בקהלת ס״י ז׳) וכמ״ש ברבות שם וע׳ מזה בזח״א ויחי (דרכ״א) אמור (דק״ז סע״א). וברבות בראשית פכ״א. והוא ג״כ עולה בקנה א׳ עם משנ״ת. והנה ברבות לך לך ר״פ מ״ם פי׳ הנה עין ה׳ אל יראיו זה אברהם שנאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה. וא״כ לפ״ז א״א לומר שזהו למטה ממדרגת עיני ה׳ אל צדיקים. שהרי אין לך עושין רש״מ יותר מאברהם ובפרט ע״י העקדה שהיה נסיון העשירי. אך הענין דבלא״ה יש להבין מ״ש בגמרא שהיראה נק׳ מפתחות החיצוניות לגבי התורה שהרי שם גופא אמר שהתורה לגבי יראה נקרא תרעא לדרתא. ועמש״ל אות ג׳ ליישב בדוחק. אך הענין י״ל עפמ״ש במ״א בד״ה וידבר אלקים כו׳ אנכי הוי׳ כו׳ פי׳ המאמר אם אין יראה אין חכמה אם אין חכמה אין יראה דהיינו שיש ב׳ בחינות יראה. הא׳ היא יראה תתאה שע״ז אמרו שצ״ל יראת חטאו קודמת לחכמתו. כי היא מפתחות החיצוניות וע״ז אמר אם אין יראה אין חכמה. והב׳ היא יראה עילאה שא״א להשיגה כ״א ע״י החכמה שהיא התורה. והתורה נקרא אצלה תרעא לדרתא כמ״ש בסש״ב ס״פ כ״ג כי יראה עילאה זו שרשה ממו״ס שלמעלה מהחכמה דאצילות דאורייתא מחכמה נפקת. ולכן על יראה זו נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ועיין מענין כי ירא אלקים אתה בגמ׳ ספ״ה דסוטה (דל״א ע״א) ובשל״ה פרק בעשרה מאמרות גבי ועתה אבאר היראה שהיא לפני ולפנים בד״ה נחזור לענין. ובפ׳ וירא בד״ה הדרך השלישי. וע׳ מזה ברבות ר״פ מטות ובפ׳ בהעלותך ובפ׳ וירא פמ״ט ובפ׳ חיי פנ״ט. והיא בחי׳ פנימיות יותר מהחכמה. (ועמ״ש בד״ה שובה ישראל בענין וראית את אחורי כו׳) וא״כ א״ש דלא סתרי אהדדי המדרשים דמ״ש בשה״ש רבה שבחי׳ אל יראיו היינו כשאין עושין רצון של הקב״ה זהו כשהם רק בבחי׳ יראה תתאה שאזי הם למטה מבחי׳ צדיקים ואזי הפי׳ שמביט אליהם בעינו אחת היינו בחי׳ מל׳ כמ״ש בזח״ג פנחס (דרנ״ה סע״ב) ולכן בחי׳ עיני ה׳ אל צדיקים שמביט אליהם בשתי עיניו שהם זו״נ גבוה מבחי׳ זו כי זהו התחברות ב׳ ההשגחות דיחו״ע ויחו״ת יחד וע׳ מענין עיני ה׳ אל צדיקים בזח״א ויצא (קס״ד א׳). בשלח (ד״ס סע״ב) פקודי (דרכ״ה סע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם ויקהל (דר״ב ע״ב) ס״פ שלח (דקע״ה סע״ב). ומ״ש בזח״ג נשא (דק״ל ע״א) דאדרבא בחי׳ ומדרגת הנה עין ה׳ אל יראיו הוא הגבה מאד נעלה. זהו ליראיו שבבחי׳ יראה עילאה כענין הנז׳ ברבות לך לך ר״פ מ׳ כנ״ל ואזי נמשך אליהם מבחי׳ סוכ״ע בחי׳ כי לא אדם הוא שהוא למעלה מבחי׳ כמראה אדם שבבחי׳ דמות כמראה אדם שייך ב׳ עינים דהיינו ב׳ מיני השגחות ימין ושמאל אלא שמתחברים יחד להיות שוה כו׳ אבל בבחי׳ סוכ״ע שאין בו התחלקות המדרגות כלל ולית שמאלא כו׳ עז״נ הנה עין ה׳ אל יראיו לשון יחיד. ועמ״ש בד״ה וידעת היום בפי׳ ממעל לעצים שהן עה״ח ועה״ד כו׳: