זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו׳. הנה מבואר בע״ח של״ז פ״ז שסיבת הנגעים הוא מחמת הסתלקות אור החכמה כי מצורע חשוב כמת וכתיב ימותו ולא בחכמה כו׳ ע״ש. ולהבין זה קצת צ״ל ענין מוחין דאימא ומוחין דאבא, כי הנה מוחין דאימא הוא כמ״ש אם הבנים שמחה שע״י ההתבוננות נולד האהבה והשמחה ורשפי אש והוא בחי׳ הרצוא להסתלק וליכלל בעצמותו ית׳. אך יש עוד בחי׳ שלמעלה מהאהבה ברשפי אש דהיינו מוחין דאבא שאור א״ס ב״ה שורה בח״ע ועי״ז נמשך הביטול עד שאין בו כח ויכולת להגביה א״ע בבחי׳ רצוא שהוא בחי׳ יש מי שאוהב, וזהו ענין ההשתחוואות שבשמונה עשרה וכמ״ש מזה בדוכתי טובא ועמ״ש ע״פ כאשר השמים החדשים וע״פ וכל העם רואים את הקולות וע״פ זאת חוקת התורה ובד״ה ועבד הלוי הוא ובד״ה מצה זו כו׳ ובד״ה צאינה וראינה בענין ויין ישמח כו׳ להצהיל פנים משמן וע״פ כי תבואו אל ארץ מושבותיכם כו׳ בפ׳ נסכים. וזהו אם רץ לבך שוב לאחד. כי ע״י הביטול דמוחין דאבא נמשך בחי׳ שוב והוא המשכת אלהות למטה. ולהמשכה זו צ״ל הרחבת הכלים והן אותיות התשב״כ ותשבע״פ. וז״ש בע״ח שער לאה ורחל פ״ז וז״ל וזכור כלל זה שאין נעשה ב׳ פרצופים אלו לאה ורחל כאן אלא אחר התגלות מוחין דאבא בז״א עכ״ל, כי לאה היא אותיות המחשבה והיא בחי׳ תשב״כ כי ס״ר אותיות התורה היינו אותיות המחשבה כמ״ש במ״א ע״פ את שבתותי תשמרו. ורחל היא אותיות הדבור תשבע״פ. ולכן התהוות ב׳ בחי׳ אלו נמשך ע״י התגלות מוחין דאבא דייקא שהוא הביטול שמזה נמשך השוב  והוא ההמשכה בבחי׳ כלים ואותיות כו׳ משא״כ מבחי׳ מוחין דאימא שמהם נמשך הרצוא שהוא אדרבה ההסתלקות מהכלים והאותיות. ועיין מ״ש בד״ה וייצר את האדם בפ׳ בראשית איך שהאותיות נמשכים דייקא מח״ע שלמעלה מהבינה ע״ש באריכות. ולכן מחמת הסתלקות מוחין דאבא שזהו ענין צרעת דתרגומו סגירו מזה נסתעף שאין נבנים פרצופי לאה ורחל ויוצאים תמורתם הנגעים שאת נגד לאה כו׳ דהיינו מחמת שאין נמשך בחי׳ שוב בכלים ואותיות דקדושה אזי מבחי׳ הרצוא לבד יוכל להסתעף יניקת החיצונים כמו שאחר ההתלהבות בתפלה אם אינו עוסק בתורה יוכל להתהוות מההתלהבות בחי׳ דינים קפידא וכעס ומזה נסתעף ג״כ יש וגסות כו׳ או תאוות רעות. [וז״ש בע״ח שם שאת כנגד לאה ספחת בהרת כנגד רחל כי לאה יש לה אור אחד ורחל ב׳ והם ג׳ אלפין כו׳ והענין כי לאה היא בחי׳ מחשבה ורחל היא בחי׳ דיבור וגם בחי׳ מעשה עשייה שבאצילות היא המל׳ ועמ״ש בפ׳ שלח בענין דור המדבר כו׳ מענין לאה ורחל והם ג׳ לבושים מדומ״ע ונמשכים ממוחין דאבא וזהו ענין האלפין שהאל״ף הוא יו״ד וי״ו יו״ד (כמ״ש בד״ה מראיהם ומעשיהם ובד״ה להבין ביאור ענין האבות כו׳ ע״ש). ובהסתלקות אור אבא יוצאין תמורתן הנגעים אותיות שמהם נמשך יניקה לחיצונים]. וזהו ענין מצורע מוציא שם רע וכמ״ש בע״ח שלאה ורחל נק׳ שם והיינו כמארז״ל כל התורה כולה היא שמותיו של הקב״ה והם בחי׳ שם טוב. והמדבר לשון הרע שהוא הפך הטוב באותיות וכלים דקדושה. גורם  שגם למעלה במקום שם טוב שהם האותיות והכלים דקדושה יצאו תמורתן אותיות הנק׳ שם רע דהיינו שבחי׳ שם ההוא ואותיות אלו הוא מקור חיות הרע והיינו כמ״ש בע״ח שמהנגעים נמשך יניקת הקליפות (ועמ״ש בד״ה לסוסתי ברכבי שפרעה העמיד תחלה סוסים נקבות כו׳ ע״ש). והענין הוא ע״ד מ״ש בדור הפלגה ונעשה לנו שם ועד״ז נאמר הנפילים היו בארץ כו׳ אנשי השם. וכן בעדת קרח כתיב אנשי שם. והיינו מפני שמחלוקת קרח על אהרן הוא ג״כ שלא רצה שיהיו הלוים טפלים ונכנעים לבחי׳ המשכת מוחין דאבא שזהו בחי׳ אהרן הכהן כ״א להיות הלוים דבר בפ״ע שהוא להיות בבחי׳ רצוא לבד וכמ״ש בזהר ר״פ קרח שמאלא אתכליל תדיר בימינא קרח בעי לאחלפא כו׳, ומזה נמשך יניקת הקליפות הנק׳ שם רעוכמ״ש ברבה פ׳ בראשית ס״פ כ״ו נאמר כאן אנשי השם ונאמר להלן קראי מועד אנשי שם כו׳. וגם מלשון ש(ם וכמ״ש קראו שם פרעה כו׳ וזהו ושם ימותו. ומצורע חשוב כמת. ועמ״ש מענין שם בד״ה חוקת התורה:)
ב והנה התיקון של הנגעים ורפואתן הוא ע״י והובא אל הכהן. כי הכהן הוא הממשיך אור אבא וכמ״ש ע״פ בהעלותך את הנרות וע״ש בענין שלך גדול משלהם כו׳ וע״י המשכת מוחין דאבא בז״א אזי יסוד אבא בוקע יסוד אימא והוא המשכת בחי׳ השוב. וזהו ענין זיווג יעקב עם לאה ורחל יעקב אותיות יבקע שיסוד אבא בוקע יסוד אימא ומשם נמשך ההשפעה באותיות המחשבה והדבור לאה ורחל עור בעד עור כו׳ בחי׳ לבושים מודומ״ע וכמ״ש ה׳ מלך גאות לבש כו׳. וזהו ענין זאת תהיה תורת המצורע. וכמ״ש בע״ח שם וז״ל כי זהו ענין אומרו זאת תהיה תורת המצורע כי כל בחי׳ היותו מצורע הוא לסבת הסתלקות מוחין דמצד אבא חכמה הנק׳ תורה וא״כ אין תיקונו אלא ע״י עסק התורה כמארז״ל לכן אמר תורת המצורע ולא טהרת המצורע או כיוצא עכ״ל. ועד״ז איתא בתנחומא ובילקוט מרפא לשון עץ חיים שהתורה עץ חיים היא והיא רפואתו של המצורע שהוציא שם רע כו׳ ע״ש והיינו משום שע״י התורה ממשיך מוחין דאבא וזהו טוב שם משמן טוב שע״י התורה שהיא בחי׳ שמן הטוב ח״ע ממנה נמשך טוב שם שהוא הטבת השם ע״ד הטבת הנרות וכמ״ש במ״א בד״ה ואלה שמות בענין לאתקנא רזא דשמיה ובד״ה משה ידבר כו׳ והיינו ע״י התומ״צ שהם המשכת שמן הטוב שמן משחת קדשהפך בחי׳ שם רע הנ״ל ועיין בפ׳ יתרו דפ״ז סע״ב בענין טוב שם משמן טוב וכמ״ש במ״א ע״פ שמן תורק שמך כו׳. וזהו ג״כ ענין ביום טהרתו וכמ״ש בפ׳ קדושים ד״פ ע״ב ות״ח לא אתדכי בר נש לעלמין אלא במילין דאורייתא בגין כך מילין דאורייתא לא מקבלין טומאה. בגין דאיהי קיימא לדכאה לאלין מסאבי. ואסוותא באורייתא אשתכח כו׳ וע״ש בפי׳ הרמ״ז שהוא לפי שהתורה שרשה ממו״ס שבה מלובש גבורה דעתיק והיא מקור המתקת הדינים שמשם נמשך קרע שטן כו׳ ע״ש. ועמש״ל פ׳ תזריע בענין התנאים ואמוראים בעסקם בתורה שעי״ז היה להם כח לעשות נסים גדולים כו׳. ועכ״ז והובא אל הכהן. כי עיקר עסק התורה צ״ל בבחי׳ ביטול וכנ״ל בענין שוב לאחד משא״כ האומר אין לו אלא תורה (יבמות ק״ט ע״ב) לו בבחי׳ יש אפילו תורה אין לו:
ג והנה להבין פי׳ אומרו והובא אל הכהן שמשמעו שיביאו את המצורע אל מקום הכהן. והלא סמוך מיד אמר ויצא הכהן אל מחוץ למחנה דמשמע להפך שהכהן יצא אליו חוצה. גם ענין זאת תהיה תורת המצורע דתיבת תהיה מיותרת לכאורה וכמ״ש באלשיך. אך הענין יובן עפמ״ש בזהר דמ״ט ע״ב בפי׳ והובא אל הכהן והועלה מיבעי ליה כו׳ וביאר דבריו בע״ח והביאם הרמ״ז ס״פ תזריע כי ע״י הראותו אל הכהן התחתון גורם למעלה שאותם האורות דמצד אימא שבז״א  היוצאים לחוץ ושאז שם נעשים בחוץ בחי׳ נגעים וע״י הראותו אל הכהן גורם למעלה שאותם האורות יחזרו למקומן כו׳ בבחי׳ מטי ולא מטי יוצא לחוץ וחוזר ונכנס ומתדבק במקורו ועי״כ לא יהיה כח אל החיצונים להתאחז בהם כו׳ עכ״ל. וביאור הענין בעבודת ה׳ דהנה עם היות שסיבת הצרעת והנגעים הוא מחמת הסתלקות מוחין דאבא שהוא בחי׳ הביטול והשוב שמחמת זה נמשך יניקת החיצונים מבחי׳ הרצוא וההתלהבות דמוחין דאימא. והיה עולה על הדעת שתיקון המעוות הוא די ע״י העבודה בהמשכת מוחין דאבא לבד דהיינו בחי׳ השוב בעסק התורה שהיא המשכת מוחין דאבא בהאותיות והכלים כנ״ל. שע״י החזרת מוחין דאבא בז״א כמקדם יתוקן הדבר כי אור אבא דוחה יניקת החיצונים כנ״ל. אך באמת אי אפשרלהמשיך המוחין דאבא בז״א. בלתי שיתחיל מתחלה לתקן המעוות בפגם שהיה במוחין דאימא. כי תשובה באותו מקום ואז אח״כ ימשיך המוחין דאבא. והיינו שצריך לעורר בחי׳ הרצוא וההתלהבות הנמשך ממוחין דאימא ואח״כ יתחברו לבחי׳ הביטול דמוחין דאבא בחי׳ ואם רץ לבך שוב לאחד. וזהו ענין תשובה תשוב ה׳ לגבי יו״ד כי הה״א עילאה היא בינה שבחטאו פגם בה שנפרדה מן היו״ד שהוא הביטול דח״ע ועי״ז נמשך יניקת החיצונים ממוחין דאימא שזהו ענין הנגעים כנ״ל. וע״י שמתעורר בתשובה מעומקא דליבא ממעמקים קראתיך ב׳ עומקים דיסודות או״א יחד דהיינו בבחי׳ רצוא ושוב שהוא בחי׳ אהבה רבה והביטול שלמעלה מהאהבה עי״ז נעשה תשוב ה׳ לגבי יו״ד. אבל קודם התעוררות הרצוא שממוחין דאימא א״א להמשיך המוחין דאבא. ועיין במ״ש בד״ה צאינה וראינה בענין ויין ישמח כו׳ להצהיל פנים משמן. ועד״ז נאמר ועבד הלוי הוא שעבודת הלוים להמשיך מוחין דאימא וזהו ענין השיר ועי״ז אח״כ יומשך מוחין דאבא והוא ענין הכהנים משא״כ כהנים בלא לוים אי אפשר כו׳. וז״ש בע״ח שאותן האורות יחזרו למקומן כו׳ בבחי׳ מטי ולא מטי כו׳ שהוא בחי׳ רצוא ושוב. (ועיין מ״ש מענין רצוא ושוב בד״ה וכל העם רואים את הקולות כו׳). ובזה יש לפרש פי׳ ו הובא אל הכהן ואח״כ ויצא הכהן. והובא אל הכהן. היינו ענין התעוררות הרצוא הנמשך ממוחין דאימא ושיבוא הרצוא ויוכלל בבחי׳ ביטול דמוחין דאבא. ע״ד תשוב ה׳ לגבי יו״ד. וזהו ענין שמע ישראל שם גימטריא ב״ן ורפ״ח יוחזר ויוכלל לשרשו ע׳ רבתי ז״ת דאימא ויוכלל בישראל סבא כו׳. ואח״כ ויצא הכהן. היינו המשכת השוב להתלבש בכלים ואותיות והוא בחי׳ שיסוד אבא בוקע יסוד אימא ונמשך ומתפשט לחוץ וכנודע מענין אך יצא יצא יעקב כו׳. ועוד יובן ענין זה ממ״ש במ״א בד״ה ראה אנכי בענין נחל איתן היינו חיבור בחי׳ י״ה תרין רעין. ונחל איתן הוא ההמשכה מבחי׳ איתן שנמשך ומתפשט בו״ה שהוא בחי׳ המדות והלבושים מחשבה דבור ומעשה כו׳. ועד״ז יובן כאן ענין והובא אל הכהן ואח״כ ויצא הכהן כו׳ ועי״ז והנה נרפא כו׳. ועד״ז יובן ג״כ ענין זאת תהיה תורת המצורע היינו שכאשר והובא אל הכהן כו׳ בחי׳ תשובה תשוב ה׳ לגבי יו״ד אז אח״כ תהיה תורתו שלימה שהיא המשכת יו״ד לגבי ה׳ וגם בו״ה מלמעלה למטה משא״כ מקודם התשובה. והנה לזאת עיקר עבודת האדם להיות אחר הרצוא בחי׳ שוב שהרצוא אינו אלא התחלה לעורר הנפש אבל העיקר הוא ההמשכה בכלים רבים דאותיות התורה ובמצות. ועמ״ש בד״ה כי כאשר השמים החדשים דכמו שהארץ אינה רק כגרגיר חרדל לגבי השמים כך ערך בחי׳ הרצוא לגבי השוב כו׳ ע״ש. וזהו שארז״ל ספ״ק דע״ז לעולם ליגרס אינש ואע״ג דמשכח ואע״ג דלא ידע מאי קאמר שנאמר גרסה נפשי לתאבה. והיינו משום שעיקר העבודה לעשות כלים רבים לגילוי והמשכת האור והם אותיות של התורה שיגרוס וילמוד כו׳ ואז  ממילא יומשך ויתקיים האור ועמ״ש מזה בביאור ע״פ וקבל היהודים כו׳. ובכ״ז יובן מ״ש לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים פי׳ כי בהרת עזה כשלג והוא ענין הסתלקות ועיכוב התפשטות הדם באותו מקום הבהרת שבהדם מלובש חיות הנפש וכשמסתלק נהפך לחוור כשלג. והוא ענין הסתלקות מוחין דאבא כי והחכמה תחיה ובה מלובש אור א״ס וזהו ענין הדפק (וכמ״ש במ״א ע״פ קול דודי דופק). והנה תשבע״פ נק׳ חוט השני וכמ״ש סד״ה נאוו לחייך בתורים. ועמ״ש בענין תולעת שני ע״פ זאת חקת התורה והיא המשכת אור וחיות הח״ע וחוט השני אדום  זהו כמשל התפשטות דם הנפש הפך הבהרת שהיא עיכוב סיבוב הדם כו׳ ועמ״ש בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע בענין שהתורה נק׳ אדם א׳ דם שהוא הממשיך חיות לכל הרמ״ח איברים שהם המצות וע״כ נאמר על כנס״י שהיא בחי׳ רחל שכנגדה הקליפה הנק׳ בהרת עזה כשלג כמ״ש בע״ח שלא תירא מהתהוותבחי׳ זו מפני כי כל ביתה לבוש שנים תשבע״פ שממשיך גילוי ח״ע אבא יסד ברתא ועי״ז אין שום מקום להתהוות בחי׳ בהרת הנ״ל (ועיין בפ׳ ויחי דרל״ח ע״ב ע״פ לא תירא כו׳ ובפ׳ חקת דקפ״ד ע״א):