עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת במחיצה (בב״ב דף כ״ה סע״א). הנה בדרום הוא תוקף החום ולכן הכושים שחורים וגם אינו מיושב. אבל בצפון הם אנשים לבנים ובו עיקר הישוב של ע׳ אומות. והנה דרום הוא חסד וצפון גבורה מצפון תפתח כו׳ כי מזרח נק׳ פנים קדמה ומערב אחור ודרום ימין וצפון שמאל. ונודע שחו״ג מתכללים זמ״ז ויש גבורה בחסד וחסד בגבורה ולכן הדרום שהוא חסד יש בו גבורה היינו תוקף החום [שהוא קשה לאדם ע׳ בגמ׳ פי״ח דשבת דקכ״ט א׳ וע׳ בתוס׳ פ״ג דכתובות דף ל׳ ד״ה הכל בשם המדרש רבה גבי תשתזיב משרבא] והוא בא מסיבת  הצמצום של הרקיע המסבב העולם שמעכב ומונע מלהיות אור השמש מתפשט בכל העולם אלא שיאיר בתוקף אל מקום שזורח וכל צמצום הוא מחמת הגבורות המגבילים וגם הכלים הם מבחי׳ גבורות וזהו בדרום דוקא לפי שעצמו חסד ע״כ נתכללה בו הגבורה המצמצמת כו׳. אבל בצפון שעצמו גבורה ע״כ נתכלל בו החסד ולכן הוא קר כי הקרירות הוא חסד אלא שאעפ״כ עצמו גבורה היינו תוקף הקרירות המגליד ומקריש. ולכן יש מים בצפון שהמים נמשכים מן החכמה מקור החסדים ונק׳ ים החכמה כח ומקור הלחות במוח ומקור החמימות בלב רשפי אש אני בינה לי גבורה כו׳, משא״כ בדרום יבישות ומ״מ יש בו נהרות והג״ע הוא בקו השוה כי עצמו חסדים כו׳, וגם זה גופא מה שהקרירות בחסד והחמימות בגבורה הוא ע״י חילוף. כללא דמילתא שזהו עיקר התיקון שתיקן המאציל ית׳ בעולמו להיות עירוב חסד בגבורה וגבורה בחסד כדי שיתקיים העולם וזולת זה לא היה קיום לעולם כלל כי אם הצפון שהוא גבורה בעצם לא היה בו חסד כלל לא הי׳ מתקיים ולכן הוטבע בו חסד וכמו אשה מזרעת תחלה יולדת זכר ואיש מזריע תחלה כו׳ כמ״ש במ״א. ולכן ג״כ רוח צפונית אינה מסובבת במחיצה כי המחיצה של הרקיע המצמצם הוא מגבורות דוקא ובצפון להיות שבו מתפשטים החסדים דחכמה לכן הוא פתוח וד״ל. וע״כ הוא קר להיות כי השמש מתפשטת אנה ואנה ולא כבדרום (ועיין בזהר פ׳ וארא דכ״ד ע״א ובזהר הרקיע ובאשל אברהם ובמק״מ שם וע׳ באגה״ק בד״ה מה רב טובך אשר צפנת כו׳. וע׳ עוד בזהר פ׳ במדבר דקי״ח ב׳ ודק״כ ע״א. ובפ׳ וישב דקפ״ו ב׳ ע״פ העירותי מצפון כו׳ ובפ׳ תרומה דקנ״ד ב׳ בענין שלחן בצפון ודקל״ה א׳ כד״א מצפון זהב כו׳ וע״ש. ועמ״ש במ״א בענין שם מ״ב וע״ב שבפ׳ שמע והיה אם שמוע שהוא ג״כ מענין מ״ש בזהר דאחליפו דוכתייהו כו׳. ועיין עוד מענין רוח צפונית אינה מסובבת בזהר פ׳ קרח דקע״ח ב׳ והוא ענין אחר ממש״כ. וע׳ בלק״ת ביחזקאל ד״ה ענין יחזקאל ועמ״ש בפ׳ וישב בד״ה בכ״ה בכסליו בפי׳ צפונה לפני הוי׳ וע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ צו):