שבת ד אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: כג-כח. י-יב.
תניא: יא. להשכילך...הגנוז.

סדר ברכות התורה: נוגע בטליתו בתחילת הקריאה ובסופה נושק הטלית במקום שנגע בס"ת [בספר תורה], גולל הס"ת [הספר תורה], מפנה פניו, קצת, לימין ומברך. פותח הס"ת [הספר תורה] וקורא.

במעלת מין האנושי, ישנם ארבעה תוארים: אדם - מעלת המוחין והשכל, איש - מעלת הלב והמדות, אנוש - החלישות באחד מהם בשכל או במדות, או בשתיהם, גבר - מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במדות, היינו דגבר עוסק עם האנוש להגביהו למעלת איש או אדם.

ומאחר דאפשר לעשות מאנוש איש או אדם, הרי בהכרח דגם באנוש ישנם כל אותם המעלות שישנם באיש וגם באדם.