יום ראשון ה אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כט-לד. יג-טו.
תניא: יב. והי'...מדות לבדן.מנהגנו בלבישת טלית גדול: מניחים הט"ג [הטלית גדול] מקופל על כתף ימין ובודקים הציצית. בשעת הבדיקה אומרים ברכי נפשי גו'. אח"כ [אחר כך] לוקחים הטלית מן הכתף, פושטים אותו, מנשקים שפת הטלית, מחזיר אותו מכנגד פניו לאחוריו ומתחיל ברכת להתעטף בציצית, סיום הברכה סמוך לכריכת ב' כנפות ימין סביב צוארו לאחוריו בצד שמאל.

[עיין שארית יהודא או"ח [אורח חיים] ס"א [סימן אלף], דברי נחמיה או"ח [אורח חיים] ס"ט [סימן טית].