יום שישי ג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,שישי עם פירש"י.
תהילים: יח-כב. ז-ט.
תניא: והנה מדת ... בא כו'.המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מהשם מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים או גם משעת בריאת העולם הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו, וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה.