יום שישי יג תמוז, חג הגאולה (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא: פרק ב. אך כל.. יום רצון.

אין אומרים תחנון.

יום בו יצא כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] לחרות.

המאסר הותחל רבע על שעה השלישית אור ליום רביעי חמשה עשר בסיון תרפ"ז. התעכב בגלות - בעיר קאסטראמא - עד חצי שעה אחר חצות היום יום רביעי שלשה עשר בתמוז תרפ"ז.

ממכתב כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] לחג הגאולה: הנני שולח מאמר... השתתפותי עם ידידנו אנ"ש [אנשי שלומינו] שיחיו בכל מקום מושבותיכם להצלחה, ולהיות אתכם עמכם בהתועדותכם בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני למודי דא"ח [דברי אלקים חיים] ולהתעורר בקיום עניני הלימוד... אלקינו ואלקי אבותינו יברך את כללות אנ"ש [אנשי שלומינו] הם ביתם זרעם וזרע זרעם בתוך כלל אחינו בני ישראל, השם עליהם יחיו, בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר.