יום שני ט תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,שני עם פירש"י.
תהילים:מט-נד.
תניא: פרק יב רק... '871' עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע באדארפען האבען א ספעציעלע ישועה און הצלה פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.