שבת כג סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב.
תניא: והנה כמ"ש... 'פג' מהרמ"ק ז"ל.

מברכים ר"ח [ראש חודש] תמוז. אמירת כל התהלים בהשכמה.

יום התוועדות.

מענה אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי] ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר [היצר הרע] נקרא נה"ב [נפש הבהמית] לא מפני שהוא בהמה דוקא, כי לפעמים הוא שועל פקח שבחיות, וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.

בכל אחד ואחד הנה"ב [הנפש הבהמית] שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב [נפש הבהמית] למנוע מעבודת התפלה וכדומה.

ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי'[ה] לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותיה של נה"ב [נפש הבהמית].

וסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נ"ע [נשמתו עדן]: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב [נפש הבהמית], ווער רעדט נאך א חסידישער נה"ב [נפש הבהמית].