יום חמישי כח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: כי מקור... '168' מדותיו.

הצ"צ [הצמח צדק] בספרו לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] מאורע מחייו, סיים: מיט דעם וואס מען העלפט א אידען אין פרנסה, אפילו פארדינען זיבעציג קאפיקעס [מטבע קטנה ברוסיא] אין א קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם אפען.

כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] כל הנ"ל [הנזכר לעיל] לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי] והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נאר דאס מאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, האבען א געשמאק אין א אידען טאן א טובה.