יום חמישי כא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: והנה גדר... 'פב' סטרין.

רבינו בספר של בינונים פ"ג [פרק ג'] אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, וואס א איד ניט ער וויל און ניט ער קאן זיין ח"ו [חס ושלום] א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס [אין סוף] ב"ה [ברוך הוא], שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.