יום ששי  כה ניסן, עשרה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי... מצוחתך מאד.
תניא: וגם להיות .. כמ"ש במ"א

העבודה היא בכל אדם לפי מהותו ומעלתו. מי שיש בידו לנקוב מרגליות או ללטוש אבנים טובות ועוסק בעבודת מלאכת אפית לחם, - ומובן דוגמת כ"ז [כל זה] בעבודה - הגם שהיא עבודה ומלאכה הנצרכת במאד, בכל זה לחטא יחשב לאיש ההוא.