יום ראשון ז אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: פרק לו. והנה - '90' ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טראכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין דבור, דאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ [על פי] דין ריידען דארטען דברי תורה. אבער אז ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זאגט אים דער שטיין אויף וועמען ער טרעט: בולאך (גולם) וואס טרעטסטו אויף מיר? מיט וואס ביסטו העכער פאר מיר?