יום שישי יב אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: פרק לז. והנה - בעבירה ח"ו.

דער אנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס האט דאך געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי א מענטש זאל ווערען נעהנטער צו השי"ת [השם יתברך] איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע וואס ווערט אנגערופען נפש הבהמית.