יום חמישי יא אדר שני (תש"ג)
תענית אסתר מוקדם. סליחות, אבינו מלכנו. מחצית השקל.
שיעורים: חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: רק שאח"כ - ארצך וגו'.

חסידות כוללת שני ענינים עקרים: א) הבנת כל הלכה בשרשה ומקורה העצמי ברוחניות, היינו בספירות ומדריגות בכל עולם ועולם לפי ענינו כמבואר בדא"ח [בדברי אלקים חיים]. ב) הבנת ענין כל הלכה בעבודה, היינו שהגם שהיא חכמה ושכל אלקי ודין התורה, מ"מ [מכל מקום] צריך למצוא בזה ענין בעבודה בהנהגת האדם בחיי עולם זה.