"ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה!" בימים אלו אנו מוסיפים בנוסח התפילה בקשה מבורא העולם שישלח גשם לארץ. בישראל הדבר נעשה בז' בחשוון, ובחו"ל כמה שבועות לאחר מכן (עוד על כך ניתן לקרוא כאן).

מהו מטר?

מטר הוא גשם, וכשאנחנו מתפללים על המטר אנו מבקשים שירד גשם.

אבל המילה מטר היא גם ראשי תיבות של שלוש מילים: מטר, טל, רוח. כלומר, בנוסף לבקשת הגשם עצמו אנו מציינים שני דברים חיוניים נוספים – טל היורד מן השמיים והרוח הנושבת1 .

רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל מצביע על דבר מעניין. כפי שראינו, המילים מטר, טל ורוח יוצרות את ראשי התיבות מטר, אבל גם סופי התיבות שלהם (מטר, רוח, טל) יוצרות את שמה של רחל אמנו.

ויש ביניהם גם קשר נוסף. בספר שיר-השירים מוזכר מספר פעמים התואר "היפה בנשים", ובספרות הקבלה תואר זה מיוחס לרחל אמנו שהיתה ידועה כ"יפת תואר ויפת מראה". אם נחשב את הגימטריא (הערך המספרי) של המילים מטר (249), טל (39), ורוח (214) נגיע למספר 502, שהוא בדיוק הערך המספרי של המלים "היפה בנשים"!

מה הקשר בין רחל אמנו, היפה בנשים, ובין החורף?

רבי לוי יצחק מסביר זאת כך2 :

המטר, הטל והרוח מכוונים כנגד שלושת האבות – אברהם, יצחק ויעקב, שסימלו את המידות האלוקיות של חסד, גבורה ורחמים.

מדתו של אברהם היא מדת החסד, והטל מסמל ברכה וחסד;

מדתו של יעקב היא מדת הרחמים, משם נובעים הרוחות (שימו לב כי המילים רוח ורחמים מבוססים על האותיות ר' וח');

ויצחק מסמל את מדת הגבורה, כמו הגשם היורד בעוז ובגבורה. חכמינו זכרונם לברכה כינו את ירידת הגשם בשם "גבורות גשמים".

כשנתבונן בכך, נוכל להבין מדוע תמיד יורד טל ונושבת רוח, ואילו הגשם לפעמים יורד ולפעמים לא. מידת החסד והרחמים מביאות לשפע תמידי, כמו שאנו אומרים בתפילה "הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך". ואילו מידת הגבורה שקשורה לדין ומשפט עלולה לגרום לפעמים לעצירת גשמים.

נחזור למספרים. טל, מטר ורוח שווים למספר 502. אם נצרף את מספר שנות חייהם של האבות [אברהם חי 175 שנה, יצחק – 180 ויעקב 147 שנים], שוב נגיע למספר 502.

וכאן אנו חוזרים לקשר של רחל אמנו לכל הסיפור:

לפי הקבלה, יופיה המושלם של רחל – "יפת תואר ויפת מראה" – מבטא את העובדה כי היא הייתה מושלמת. כאישה טובה "היפה בנשים", היא קיבלה ממדת החסד של אברהם, ממדת הגבורה של יצחק, וממדת הרחמים של יעקב. לכן סופי התיבות של המלים "מטר, רוח, טל" – הם "רחל", כי רחל מהווה ה"סך הכל" המשלב בתוכו את כל המעלות של אברהם, יצחק ויעקב המקבילים לטל, למטר ולרוח.

יהי רצון שאכן יהיה החורף מבורך ו"יפה" – הן בטל, הן במטר והן ברוח!