רבי שמעון בן שטח קנה חמור מסוחר ישמעאלי. הלכו תלמידיו של רבי שמעון ומצאו מרגלית תלויה בצווארו של החמור.

בשמחה הם מיהרו לרבם לבשר על המציאה. "רבי"! הם אמרו. "ראה את המרגלית. התקיים בך הפסוק 'ברכת ה' היא תעשיר', מהיום לא תדע עוד צער ומחסור!"

"לא" השיב להם מיד רבם. "קניתי מהישמעאלי את החמור, לא את המרגלית." הלך רבי שמעון והחזיר לסוחר את המרגלית.

הסוחר נדהם לראות את יושרו של הרב היהודי. "ברוך ה' אלוקי שמעון בן שטח!" הוא קרא.

(על פי דברים רבה, ג)