נראה שאין בעל חיים ממנו היהדות סולדת כל-כך כמו החזיר, ולא בגלל שהוא אסור באכילה – רשימה ארוכה של בעלי חיים אסורים לאכילה, ועדיין הם לא מעוררים סלידה כמו החזיר. בעגה המדוברת, החזיר הפך להיות סמל של תיעוב אולטמטיבי – כשאומרים על אדם כלשהו כי הוא התנהג כמו חזיר, אנו יכולים לנחש שהיה זה מעשה מתועב במיוחד. ובעיני רבים, החזיר נחשב לאוכל הכי לא כשר שיש.

הבה ננסה להתחקות אחרי הסיבות לכך, ובסופו של דבר אף נגלה כי למרות שעברו של החזיר עגום למדי, צפוי לו עתיד זוהר...

מדוע אסור לאכול חזיר? ככה

כאשר התורה מונה את רשימת בעלי החיים האסורים לאכילה, היא מציינת שני סימנים המופיעים בבעלי חיים כשרים. בהמשך, היא מונה בעלי חיים להם יש רק סימן אחד, ולפיכך הם אסורים באכילה.

"ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר, טמא הוא לכם1 ."

אך בעוד מפרשי התורה מציינים סיבות רבות למצוות אכילת כשר, התלמוד מעיר כי אכילת חזיר היא בגדר 'חוק', מצווה ללא כל סיבה.

"תנו רבנן: [נאמר בפסוק] ואת2 חוקותי תשמרו, [ובכך נרמזו החוקים, מצוות ללא טעם] – דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהן [ומזלזלים בבני ישראל השומרים אותם] ואלו הן: אכילת חזיר3 ..."

במילים אחרות, איסור אכילת חזיר הוא משהו על-שכלי, מצווה שאיננו יכולים להבינה בשכלנו.

וכך אמר רבי אלעזר בן עזריה4 : אל יאמר האדם שהוא נגעל מאכילת חזיר ולפיכך איננו אוכל אותו; אלא על האדם לומר כי הסיבה היחידה לכך היא מפני גזירתו של בורא העולם.

היחס לחזיר

כאמור, החזיר הוא לא בעל החיים היחיד ברשימת החיות הלא כשרות, אך הוא מקבל את היחס הגרוע מכולם. הנה כמה ביטויים לכך:

ללא שם: רבים לא קוראים לחזיר בשמו אלא מכנים אותו 'דבר אחר'. כינוי זה נובע מלשונם של חכמינו זכרונם לברכה בתלמוד5 .

איסור לגדל חזירים: "אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום... ואמרו חכמים – ארור מגדל כלבים וחזירים מפני שהיזקן מרובה ומצוי6 ."

המדרש מייחס את האיסור לגדל חזירים לתקופת מלחמת האחים לפני חורבן בית המקדש. אנשי אריסטובלוס היו נצורים בתוך בית המקדש, וצבא אחיו הורקנוס – מבחוץ. בכל יום היו הנצורים משלשלים כסף מן החומה, ובתמורה הם היו מקבלים כבשים לקורבנות בית המקדש. פעם אחת הם התחכמו ושלחו להם חזיר.

"כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו: ארור שיגדל חזיר7 !..."

מסירות נפש שלא לאכול חזיר: בתקופת נס חנוכה, שלח אנטיוכוס את חייליו לארץ ישראל כדי להכריח את היהודים להקריב קורבנות חזיר לאליליו. כשהם הגיעו למודיעין הם נתקלו במתתיהו החשמונאי שסירב לעשות זאת, ובסופו של דבר הכריז על מרד והצליח לשחרר את ארץ ישראל מידי היוונים.

מה עשה החזיר?

מדוע, אכן, ביהדות מובעת סלידה רבה כל-כך מהחזיר?

מעביר מחלות. הסבר אחד המובא בתלמוד אומר כי החזיר מעביר מחלות מדבקות, ולפיכך התרחקו ממנו. "עשרה קבים נגעים ירדו לעולם – תשעה נטלו חזירים8 ."

מביא טינופת. בספרו מורה נבוכים9 , מביא הרמב"ם הסבר דומה: בגלל שהחזיר מסתובב בטינופת ואוכל דברים מטונפים, לו היה מותר לאכול חזיר היו היהודים מגדלים חזירים וכתוצאה מכך מביאים את הטינופת לתוך ביתם.

צבוע ומתחסד. ואילו הסבר אחר רמוז בכך שהחזיר צבוע ומעמיד פנים כאילו הוא כשר. המדרש מציין כי מלכות רומי הרשעה נמשלה לחזיר כי "מה10 חזיר הזה בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר שאני טהור", כך המלכות הרשעה מביימת הליכים משפטיים כדי לגזול ולחמוס ממון אחרים.

לעתיד לבוא

אם כי כיום החזיר אכן מסמל דבר רע, מתברר כי לעתיד לבוא יהיה מותר לאכול חזיר.

"למה נקרא שמו חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישראל11 ". בימות המשיח, העולם כולו יתטהר ויתעלה לרמה רוחנית נעלית יותר, ולפיכך מותר יהיה לאכול גם את החזיר.

סיפור חסידי

נסיים מאמר זה בסיפור חסידי:

היו היו שני אחים, האחד עשיר גדול ואילו השני עני מרוד אך ירא שמיים ועובד אלוקים. כאשר הגיעה בתו של העני לפרקה, הוא עשה את דרכו לאחיו העשיר כדי לבקש ממנו לסייע לו במימון הוצאות החתונה. האח העשיר שמח לפגוש את אחיו, והעניק לו סיור ממושך ברחבי ביתו המפואר.

אבל באמצע הסיור קצרה רוחו של העני והוא ביקש להפסיק.

העשיר המבולבל לא הבין. האם אין העני רוצה ליהנות מן הפאר וההדר הנמצאים בכל פינה?

הסביר לו העני: "יש חיה אחת המתפלשת בבוץ במשך כל היום, וכאשר שואלים אותה לרצונה – כל שהיא יכולה לחשוב עליו הוא 'הבו לי עוד בוץ'!

"כך גם אתה, מתפלש בבוץ הגשמי של תאוות העולם הזה, וכל שאתה מבקש הוא עוד ועוד בוץ וחומריות, במקום להתמקד בדברים החשובים באמת."