בין רשימת השמות של בניו ונכדיו של יעקב שירדו למצרים, אנו מוצאים1 איזכור חטוף של שרח, בתו2 של אשר. אך דמותה של שרח – או סרח – מוזכרת במדרשים בהרחבה. היא מתוארת כאישה גיבורה וחכמה שאפילו גדולי הדור באים לבקש את עצתה.

מי הייתה שרח (סרח) בת אשר? הבה נעיין במדרשים השונים ואף נפליג עד לאיראן הרחוקה כדי להתוודע לדמותה המיוחדת.

שרח מבשרת ליעקב: עוד יוסף חי!

אולי הסיפור המפורסם ביותר על שרח הוא הסיפור הבא:

לאחר שנים בהם יעקב חשב כי בנו האהוב יוסף נטרף למוות על ידי חיות אכזריות, פגשו האחים את יוסף בתור שליט מצרים. יוסף ביקש מהם למהר הביתה ולהביא עמם את אביו הזקן, וכסימן הוא שלח עמם עגלות.

האחים חששו כי בשורה פתאומית עלולה להזיק ליעקב. הם חיפשו דרך מקורית לעשות זאת, ולבסוף החליטו לבקש מנכדתו שרח לעשות זאת בחכמה3.

בספר מדרש הגדול4 מובא כי היא חיכתה עד שיעקב החל להתפלל ואז עמדה לפניו ושאלה בחרוזים: "יוסף במצרים? יולדו לו על ברכיים – מנשה ואפרים?" הדברים נכנסו לליבו וכאשר הוא ראה את העגלות ששלח יוסף, הוא הבין כי בנו יוסף אכן חי.

יונתן בן עוזיאל מביא בתרגומו על התורה5 את המשפט הבא: "בזכות שבישרה שרח ליעקב שיוסף חי, זכתה להיכנס בחייה לגן עדן."

גירסה ציורית יותר מובאת בספר הישר6 לפיה שרח ניגנה בכינור ושרה לפני יעקב שיוסף חי ומלך במצרים, ויעקב בירך אותה שהיא תחיה לעד.

כשמשה ואהרון מזדהים כשלוחי האלוקים, זקני ישראל הולכים לשאול את שרח

הפעם הבאה בה אנו מוצאים את שרח היא כאשר משה ואהרון באים לפני בני-ישראל ומכריזים כי הם שלוחי האלוקים וכי הם עומדים לגאול את ישראל ממצרים. המדרשים7 מספרים כי זקני ישראל לא ידעו האם להאמין לדבריהם או לא.

הם ידעו כי שרח קיבלה מאשר אביה – שקיבל מיעקב אביו – את סוד הגאולה, ולפיכך הלכו לשאול לדעתה. כשהם סיפרו על הניסים שחולל משה, הדבר לא הרשים אותה. אך כשציטטו את דברי משה בשם האלוקים "פקוד פקדתי אתכם" היא אמרה: זהו הגואל האמיתי! כך אכן קיבלתי מאבי, כי השליח שיבוא לגאול את עם ישראל ממצרים ישתמש במילים אלו.

היכן קבור ארונו של יוסף?

סוד נוסף שידעה שרח היה היכן קבור ארונו של יוסף. בטרם מת, השביע יוסף את אחיו כי כאשר הם ייגאלו ממצרים הם יקחו עמם את ארונו ויקברו אותו בארץ ישראל. כאשר הגיעה השעה, חיפש משה רבינו את ארונו של יוסף ברחבי מצרים אך ללא הצלחה. ללא הארון לא יוכלו בני-ישראל לצאת ממצרים, והיחידה שנשארה בחיים מאותו הדור הייתה שרח, אחייניתו של יוסף.

"הלך משה אצלה, אמר לה: כלום את יודעת היכן יוסף קבור? אמרה לו: ארון של מתכת עשו לו מצרים, וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו8." בזכות מידע זה, יכל משה להוציא את ארון יוסף ולקיים את השבועה העתיקה.

אריכות הימים של שרח

בזכות תושייתה של שרח, היא זכתה לברכה מיוחדת: אריכות ימים. בעוד הפעם הראשונה ששרח מוזכרת במקרא הוא עם ירידת יעקב למצרים, היא מוזכרת שוב בפעם השניה זמן קצר לפני שבני-ישראל נכנסו לארץ. רש"י9 מציין כי איזכור זה נאמר בגלל שמאות שנים לאחר הירידה למצרים, היא עדיין הייתה בחיים.

והנה סיפור שהתרחש שנים רבות לאחר שנכנסו בני-ישראל לארץ:

בתקופת מלכות דוד המלך, אדם בשם שבע בן בכרי הכריז מרד בדוד. לאחר מרדף הוא נסוג לתוך עיר בשם אבל בן מעכה. יואב בן צרויה, מפקד הצבא, מטיל מצור על העיר ומנסה לפרוץ את החומה, אך אישה חכמה מנהלת איתו משא ומתן ומבקשת ממנו שלא להשחית את העיר כולה בעוון שבע בן בכרי. בסופו של דבר, המורד מוצא להורג והכול בא על מקומו בשלום10.

מי הייתה אישה חכמה זו? המדרש11 מציין כי זו הייתה שרח בת אשר. במסגרת המשא ומתן אומרת האישה החכמה "אני שלומי אמוני ישראל!", רמז לכך שהייתה זו שרח בת אשר ש'השלימה' את מספר בני-ישראל12.

עוד סיפור מרתק מופיע במדרש13:

בבית המדרש ישבו החכמים ולמדו את סיפור יציאת מצרים. רבי יוחנן דרש את הפסוק "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" והסביר כי המים הפכו כחומה אטומה. השקיפה סרח בת אשר ואמרה: אני הייתי שם, והמים היו עשויים כמו חומה שקופה ומאירה [עשויה זכוכית].

בית עלמין על שם שרח באיראן

מסורות המגיעות מיהדות פרס מספרות כי בקרבת העיר אספהאן יש בית עלמין על שם שרח, בו קבורים יהודי העיר ואף קבר אחד המיוחס לשרח עצמה (אם כי כאמור לעיל במדרשים נאמר כי שרח נכנסה לגן עדן בחייה).

סגולות מיוחדות

קיימות סגולות שונות בהן היא מוזכרת. כך למשל ישנם עדות בהם נוהגים לומר "ושם בת אשר שרח" בהבדלה, וסגולות אחרות הקשורות בשמירה על העין הרע או לנסיעה בטוחה14.

כך או כך, אין ספק כי דמותה של שרח (סרח) היא דמות מרתקת, הממשיכה לעורר השראה עד היום בשל חכמתה וצדקותה.

[לשם הכנת הכתבה נעזרתי רבות במאמר "סרח בת אשר – בכתב ובעל פה" מאת שושנה גנן-רוזנבאך ז"ל]