פרק טז

1מִכְתָּ֣ם לְדָוִ֑ד שָֽׁמְרֵ֥נִי אֵ֜֗ל כִּֽי־חָסִ֥יתִי בָֽךְ:
מכתם לדוד: אמרו רבותינו לדוד שהי' מך ותם שהיתה מכתו תמה שנולד מהול ואין שיטת המקרא נופל על המדרש כאן, יש מזמור שנאמר בו לדוד מכתם, שם יש לפרש שיר זה לדוד שהי' מך ותם אבל כאן שנאמר מכתם לדוד אין לפרשו כן ואומר אני שהוא אחד מן שמות מיני נעימות הזמר וחלוק בנעימות השיר, ד"א מכתם לדוד לשון עטרה כמו כתם שמשמע דבר זה היה רגיל לומר דוד שמרני אל כי חסיתי בך והי' לו כעטרה שנא' (לעיל ה) כ' כצנה רצון תעטרנו (סא"א):
2אָמַ֣רְתְּ לַֽ֖יהֹוָה אֲדֹנָ֣י אָ֑תָּה ט֜וֹבָתִ֗י בַּל־עָלֶֽיךָ:
אמרת לה' אדני אתה וגו': לכנסת ישראל אמר דוד יש עליך לומר לה' אדון אתה וידך על העליונה לכל הבא עלי, ד"א אמרת לה' אדני אתה, לנפשו הי' אומר וכן מצינו דוגמתו (ש"ב יד) ותכל דוד ופתרונו ותכל נפש דוד אף כאן אמרת נפשי לה' את נפשי יש עליך לומר כן להקב"ה (סא"א):
טובתי בל עליך: טובות שאתה עושה לי לא עליך הם לגמלני כי לא בצדקתי אתה מטיב לי:
3לִקְדוֹשִׁים אֲשֶׁר־בָּאָ֣רֶץ הֵ֑מָּה וְ֜אַדִּירֵ֗י כָּל־חֶפְצִי־בָֽם:
לקדושים אשר בארץ המה: בשביל הקדושים אשר המה קבורי' בארץ אשר התהלכו לפניך באמת:
ואדירי כל חפצי בם: הם האדירים אשר כל חפצי בם וכל צרכי נעשים בשבילם:
4יִרְבּ֥וּ עַצְּבוֹתָם֘ אַחֵ֪ר מָ֫הָ֥רוּ בַּל־אַסִּ֣יךְ נִסְכֵּיהֶ֣ם מִדָּ֑ם וּבַל־אֶשָּׂ֥א אֶת־שְׁ֜מוֹתָ֗ם עַל־שְׂפָתָֽי:
ירבו עצבותם וגו': כל זה אמרי לה' ירבו עצבותם של כופרים בך המהירי' וחרידי' לעבודת אל אחר, ל"א מהרו לשון מוהר דואירנ"ט בלעז:
בל אסיך נסכיהם מדם: אני לא אהיה כמותם לזרוק דם לע"ג ולא אשא שם ע"ג על שפתי:
5יְֽהֹוָ֗ה מְנָ֣ת חֶלְקִ֣י וְכוֹסִ֑י אַ֜תָּ֗ה תּוֹמִ֥יךְ גּוֹרָלִֽי:
ה' מנת חלקי וכוסי: כל טובתי הימנו, לשון אחר וכוסי וחשבוני כמו (שמות י״ב:ד׳) תכוסו על השה וכן חברו מנחם:
אתה תומיך גורלי: אתה הוא אשר הניחות ידי על החלק הטוב שנאמר החיים והמות נתתי וגו' ובחרת בחיים (דברים ל׳:י״ט) כאדם האוהב אחד מבניו ומניח ידו על החלק הטוב ואומר את זה בחר לך:
תומיך: השפלת ידי על הגורל ל' ימך המקרה (קהלת י׳:י״ח) ישפל, כך הוא נדרש בספרי, וגם יש לפותרו לשון תמיכה מדרש האגדה כמו ויתמוך יד אביו וגו' (בראשי' מח):
6חֲבָלִ֣ים נָֽפְלוּ־לִ֖י בַּנְּעִמִ֑ים אַף־נַֽ֜חֲלָ֗ת שָֽׁפְרָ֥ה עָלָֽי:
חבלים נפלו לי בנעימים: כשנפל לי הגורל להיות בחלקך חבל נעים הוא זה אף עלי שפרה נחלה כזו:
7אֲבָרֵ֣ךְ אֶת־יְ֖הֹוָה אֲשֶׁ֣ר יְעָצָ֑נִי אַף־לֵ֜יל֗וֹת יִסְּר֥וּנִי כִלְיוֹתָֽי:
אברך את ה': עד כאן ניבא דוד על כנסת ישראל שתאמר כן ועכשיו אומר ואני גם אני אברך את ה' אשר יעצני לבחור בחיים וללכת בדרכיו:
אף לילות יסרוני כליותי: ליראה אותו ולאהבה ורבותינו פירשוהו על אברהם אבינו שלמד תורה מאליו עד שלא נתנה תורה אף אנו צריכין לישב המקראות על סדרן:
8שִׁוִּ֬יתִי יְהֹוָ֣ה לְנֶגְדִּ֣י תָמִ֑יד כִּ֥י מִ֜ימִינִ֗י בַּל־אֶמּֽוֹט:
שויתי ה' לנגדי תמיד: בכל מעשי שמתי מוראו לנגד עיני ולמה כי מימיני הוא תמיד לעזרני לבל אמוט, ד"א שויתי ה' לנגדי תמיד ס"ת היה עמו לקרות בו כל ימי חייו וזה שאמר מימיני בל אמוט ע"ש התורה שנתנה בימינו שאני עוסק בה ולפיכך בל אמוט (סא"א):
9לָכֵ֚ן | שָׂמַ֣ח לִ֖בִּי וַיָּ֣גֶל כְּבוֹדִ֑י אַף־בְּ֜שָׂרִ֗י יִשְׁכֹּ֥ן לָבֶֽטַח:
לכן שמח לבי וגו': לפי שאני בוטח כי לא תעזוב נפשי לשאול' שהרי בעון עבירה גדולה שהיתה בידי בשרתני גם ה' העביר חטאתך (שמואל ב י״ב:י״ג) ק"ו שמעתה לא תעזבני לסור ממך:
10כִּ֚י | לֹא־תַֽעֲזֹ֣ב נַפְשִׁ֣י לִשְׁא֑וֹל לֹֽא־תִתֵּ֥ן חֲ֜סִֽידְךָ֗ (כתיב חֲ֜סִֽידְיךָ֗) לִרְא֥וֹת שָֽׁחַת:
11תּֽוֹדִיעֵנִי֘ אֹ֪רַח חַ֫יִּ֥ים שׂ֣בַע שְׂ֖מָחוֹת אֶת־פָּנֶ֑יךָ נְעִמ֖וֹת בִּימִֽינְךָ֣ נֶֽצַח:
תודיעני ארח חיים: לשון עתיד הוא ואינו לשון תפלה:
שבע שמחות: שמחה שאין לה קץ ותכלה היא השמחה של עתיד (סא"א):
את פניך: שמחות אשר לפניך בכת הקרובה לך: