מתתיהו הזקן היה הראשון שהרים את נס המרד כנגד היוונים. יחד עם בניו הוא נלחם בכוונות היוונים לזבוח לפסל בעיר מודיעין. כשהגיעה שעתו למות, קרא לבניו ואמר להם את צוואתו האחרונה. בדבריו הוא פירט את גיבורי האומה, מסירות נפשם והשכר שקיבלו. הוא מינה את בניו כממשיכי דרכו, ואימץ וחיזק את ליבם שלא יחששו מן היוונים. כה אמר מתתיהו לבניו:

"הנה עת רעה וזוועה, עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בני וקנאו לתורת אלוקינו, שימו נפשכם בכפכם, הלחמו בעד עמינו ותורתינו. זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו להם לשם ולתפארת לדורות עולם. אברהם אבינו נוסה בעשרה נסיונות והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה. יוסף הצדיק שמר את משמרת ה' בעת צרה ויהי לאדון בכל מצרים. פנחס הכהן קינא את קנאת ה' צבאות ותהי לו ברית כהונת עולם. יהושע מלא אחרי השם יתברך ויהי לראש ולנגיד על ישראל. כלב ענה עדות אמת בקהל- עם, ותהי לו נחלת סגולה. דוד המלך הלך בדרך תמים ותהי לו המלוכה לירושת עולם, אליהו קינא לאלקיו, הכרית את נביאי הבעל, ויעל בסערה השמימה. חנניה, מישאל ועזריה בטחו בה' וינצלו מתוך כבשן האש. וגם דניאל בתום לבבו ניצל מגור האריות.

לכן בני, אם תבינו שנות דור ודור וידעתם כי הבוטח בה' חסד יסובבנהו.

ועתה, אל תגורו מפני הרשע, כי כל כבודו כעשן וכדומן על פני האדמה. היום יעלה וישנא ומחר - אינהו. וכי ישוב אל קברו אבדו עשתונותיו. לכן התאוששו בני, וחזקו לבבכם בתורת ה' וירם אלוקים קרנכם".

בסיום צוואתו קרא מתתיהו כהן גדול:

"שמעו לקול שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא, ויהי לכם לאב. יהודה המכבי, איש גיבור חיל מנעוריו הוא יהיה לכם ראש מלחמה. ועתה אספו לכם כל הדבקים בתורת ה' לנקום את נקמת עמינו בצריכם. השיבו להם כפעלם ושמרו את מצוות ה' בכל לבבכם"!

מתתיהו בירך את בניו ונאסף אל עמיו. בניו קברו אותו בקבר אבותיו בעיר מודיעין, ועם ישראל בכה אותו, ועשה אבל כבד מאוד.