ב"ה

דרושים לסוכות ושמ"ע

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת