ב"ה

דרושים לר"ה ועשי"ת ויוה"כ

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת