ב"ה

נשא

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת