יום שלישי ל מנחם אב, ר"ח (תש"ג)
מתחילין לומר לד"א [לדוד אורי]. המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפלה מיום ב' דר"ח [דראש חדש].
שיעורים: חומש: שופטים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים...נשמתן כו'.

אדמו"ר האמצעי הי' אומר בתחלה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד"ה [דיבור המתחיל] זכר רב טובך - וביאורו - שבסידור נאמרו בששה המשכים - באריכות יותר קצת מהנדפס.