שבת ג אייר, יח לעומר (תש"ג)
הפטורה : ויהי דבר גו' הלדרוש אותי.
שיעורים: חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: יח-כב.
תניא: פרק מה. עוד יש... כמ"ש במ"א.

אין שותים מים קודם הבדלה.

כל המדות, אף גם המדות הלא טובות, או גם רעות על פי תוארם ושמותיהם, אפשר להשתמש בהם לעבודת ה' ע"פ [על פי] התורה. וכמו שהרה"צ [שהרב הצדיק] ר' משולם זוסיא זצ"ל [זכר צדיק לברכה] מהאניפאליא למד כמה דרכים בדרכי העבודה מגנב: א) הצנע לכת ב) מעמיד עצמו בסכנה ג) דבר היותר קטן חשוב כדבר גדול ד) עמל בטרחא גדולה ה) זריזות ו) בוטח ומקוה ז) אם לא הצליח בפעם הראשונה חוזר הרבה פעמים.