שבת יז שבט, שבת שירה (תש"ג)
עומדין בעת קריאת השירה
הפטורה: ודבורה אשה נביאה.
שיעורים: חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.
תהלים: פג-פז.
תניא: פרק כב. רק - תמיד.

עס איז א מנהג צו עסן שווארצע קאשע.

שבת בשלח שנת תרכ"א אמר הצ"צ [הצמח צדק] המאמר ראו כי ה' הנדפס בלקו"ת [בלקוטי תורה]. וסיפר אח"כ [אחר כך] לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: שבת בשלח שנת תקס"ה אמר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] זה המאמר. אח"כ [אחר כך] קרא אותי וסיפר לי, אשר בשנת תקכ"ט בהיותו במעזריטש, קרא אותו הה"מ [הרב המגיד] לחדרו וא"ל [ואמר לו]: שבת בשלח שנת תקט"ז אמר הבעש"ט [הבעל שם טוב] מאמר ע"פ [על פסוק] וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו כמארז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה]. בשנת תקכ"א (שנה אחרי הסתלקות הבעש"ט [הבעל שם טוב]) הי' אצלי - המשיך דבריו הה"מ [הרב המגיד] - רבי (הבעש"ט [הבעל שם טוב]) ואמר המאמר והוסיף ביאור בענין עושין רצונו - ולא דברו - של מקום. והיום הי' אצלי מורי לחזור המאמר. ואמר הה"מ [הרב המגיד] המאמר לפני אדמוה"ז [אדננו מורנו ורבנו הזקן], והוסיף ביאור בענין גנאי נהרא שזהו כענין קריעת ים סוף.

וסיים הצ"צ [הצמח צדק]: היום היו אצלי הבעש"ט [הבעל שם טוב] הה"מ [הרב המגיד] ואאזמו"ר [ואדוני אבי זקני מורי ורבי], וכל אחד אמר לי המאמר בסגנונו. - כעבור איזה שעות קרא הצ"צ [צמח צדק] את אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] עוד הפעם ואמר לפניו ביאור על המאמר.