יום שני יט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, שני עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: ולכן נקרא' - '56' כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל'[שון] הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' וידיעת דבר זה מ"ע [מצות עשה] וכמ"ש [וכמו שכתוב] אנכי ה"א [ה' אלוקיך]", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זאל דאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש [וכמו שכתוב] דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב וידעת היום גו'.