שְׁאֵלָה:

אם ישנם 613 מצוות, מדוע רק עשר מצוות ניתנו באופן ספציפי בסיני, ובאיזה אופן הן שונות משאר ה603?

תשובה:

כדי להבין זאת, ראשית עלינו לשרש תפיסה מוטעית הנפוצה מאוד. בהר סיני, בניגוד לתפיסה המקובלת, היהודים קיבלו את התורה כולה, כולל כל 613 המצוות שלה, ולא רק עשר מצוות. המדרש והפרשנים הקלאסיים של התורה מסבירים שעשרת הדיברות הן עשר מצוות כלליות, שבתוכן כלולות 613 המצוות כולן.

המדרש מוסיף שאם נבדוק מקרוב נראה שאת עשרת הדיברות מרכיבים 620 אותיות. מספר שמרמז על ה613 מצוות כולן, בתוספת של שבע המצוות שהוסיפו חז"ל.

אבל אפילו ברמת פרשנות בסיסית יותר, עשרת הדיברות מכילות יותר מעשר מצוות ספציפיות. לדוגמא, לפי פרשנותו של הרמב"ם, הדיבר השני מכיל למעשה ארבע מצוות נפרדות: (1) לא להאמין באף אל אחר; (2) שלא לעשות פסלים; (3) שלא להשתחוות לאלילים; וכן (4) שלא לסגוד לאליל באופן שבו נוהגים לעבוד אותו.

כך שלא נוכל לומר שעשרת הדיברות הינן עשר מצוות בלבד.

עם זאת התורה עצמה במספר מקומות מכנה אותם במפורש "עשרת הדברים". אז מה אם כן המשמעות של עשרת הדברים באופן ספציפי?

ברית העשרה

כאשר מתייחסים לעשרת הדיברות, התורה מכנה אותם "דברי הברית": "... וַיִּכְתֹּ֣ב עַל־הַלֻּחֹ֗ת אֵ֚ת דִּבְרֵ֣י הַבְּרִ֔ית עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִֽים" ומכאן נובע שמן של הלוחות בפי כל "שני לוחות הברית" . כלומר, הפסוק מגדיר לנו את עשרת הדיברות כברית שנכרתה בין הקב"ה ועם ישראל.

המדרש מסביר כי עשרת הדיברות מכוונות גם כנגד ה"עשרה מאמרות" שבהם ברא אלוקים את העולם (למשל, "יהי אור"), כמו גם את עשר הספירות (עשר התכונות שמייצגות את האור האלוקי), שהן גם המקור לעשר הכוחות המקבילות בנפש.

בנוסף, המדרש מסביר שעשרת הדיברות אף קשורות לדברים רבים אחרים ביהדות המיוצגים במספר עשר. כגון;: העשרה דורות שבין אדם הראשון ונח, עשרה דורות שבין נח ואברהם אבינו, עשרת הנסיונות בהם העמיד הקב"ה את אברהם אבינו, עשרת הברכות שקיבלו האבות, עשר המכות, עשר כיסויי המשכן ועוד.

המספר עשר מייצג השלמה ושלמות; לפיכך, כל הרעיונות הללו קשורים זה בזה ומשקפים מטרה משותפת.

מטרת הבריאה

הזהר מלמד אותנו שתהליך הבריאה התבצע באופן של "אסתכל באורייתא וברא עלמא" - הקב"ה הסתכל בתורה ולפי זה ברא את העולם. התורה היא בעצם תכנית הבניה של העולם.

המדרש אומר שמטרת הבריאה הייתה כי "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" שאנחנו נעשה לו מקום לשכון. כאן בתוך הגשמיות והחומר.

לפיכך, מטרתנו בעולם היא לזכך את עצמנו ואת העולם סביבנו על ידי ניצול העולם הגשמי בשירות האלוקות. ובכך לרומם את הארצי והחומרי ולקדש אותו.

זו הסיבה שהמספר עשר קשור לתורה מחד ולבריאת העולם מאידך כמו גם לעשר הספירות, כי דרך קיום התורה ומצוותיה אנו משלימים את מטרת הבריאה.

הערות שוליים

1.

ראה, למשל, מדרש במדבר רבה יג, טו.

2.

ראו למשל את הרב סעדיה גאון, סידור , אזהרות ; רש"י, שמות כ"ד, יב ; רבי אברהם בן הרמבם, שמות 20:14 ; אבן עזרא, שמות כ, ב; אברבנאל, שמות 20.

3.

ראה מדרש במדבר רבה יג, טו.

4.

בעל התורים, שמות 20:17 .

5.

שלח הקדוש, שער האוסיות , אוס בית .

6.

ראה שמות 34:28 , דברים ד ’13 , 10: 4.

7.

שמות 34:28 . ראה גם דברים ד, יג .

8.

מדרש במדבר רבה , נוסו 14.

9.

ראה מדרש, שם; מדרש תדש 10.

10.

זהר 2: 161 א. ראה גם ילקוט שמעוני , משלי 942.

11.

מדרש תנחומא, בראשית 1.

12.

מדרש תנחומא, נוסו 16.

13.

ראה תורת מנחם, מאמרי מלוכת , כרך א '. 2, עמ ' 67.

מאת יהודה שורפין