אחרי שהחמץ נשרף, אמרו את "הכרזת הביטול" בה הינכם מצהירים על וויתור בעלות על כל חמץ ברשותכם. למרות שכבר ביטלתם את החמץ אמש, לאחר בדיקת החמץ, יש לשוב ולבטל את החמץ מפני שהביטול הקודם לא כלל את החמץ שהנחתם בצד לאכילה בארוחת-הבוקר או את החמץ שמצאתם בזמן הבדיקה. הביטול העכשווי מהווה ביטול סופי ומוחלט לכל סוג חמץ, בכל מקום שהוא.

גם הפעם, יש לומר את נוסח הביטול בשפה המובנת לכם.

נוסח הביטול בארמית:

"כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דחמיתיה ודלא חמיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".

נוסח הביטול בעברית:

"כל חמץ ושאור המצוי ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו, שהבחנתי בו ושלא הבחנתי בו, שבערתיו ושלא בערתיו, יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

כעת אתה פטור לגמרי מהחמץ – הרוחני והגשמי, חופשי לחוות את החוויה המשחררת של ליל הסדר, ולחגוג כהלכתו את חג החירות.