אתם עצובים? נוטים לחשוב מחשבות עצובות לעתים תכופות, או אפילו מדי פעם? אם כן, המאמר הזה בשבילכם.

כפי שתראו בפתגמים שלפניכם, היהדות רואה את העצב (בשונה ממרירות, שהיא דווקא דבר חיובי במינון המתאים) באור די שלילי, כמשהו בעל פוטנציאל לגרום לנו נזק של ממש.

אז חייכו – אבל לא חיוך מזוייף, אלא חיוך של שמחה אמיתית – ו...המשיכו לקרוא.

להתפלל כמו שצריך

כדי שנוכל להתפלל כמו שצריך, אנו צריכים לסלק את העצב מתוכנו. כך אומרת הגמרא:

תנו רבנן (שנו החכמים): אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק... אלא מתוך שמחה של מצוה.

חסיד שופך את ליבו בתפילה. ציור: הענדל ליברמן
חסיד שופך את ליבו בתפילה. ציור: הענדל ליברמן

גם, כדי שהתפילה שלכם תתקבל...

למה לא להתפלל מתוך עצב? הנה סיבה מעשית שמביא הבעל שם טוב:

התפלה,כשהיא בשמחה גדולה, בוודאי יותר חשוב ומקובל לפניו יותר מהתפלה בעצבותובכיה.

ומשל על זה: כשעני שואל ומבקש ומתחנן לפני המלך בשר ודם בבכיה גדולה, אף על פי כן אין נותן לו אלא דבר מועט, אבל כשהשר מסדר לפני המלך(ב)שמחה גדולה ומתוך השבח מבקש גם בקשתו, אז נותן לו המלך מתנה מרובה.

אז התפללו מתוך שמחה, ותקבלו מידו הפתוחה.

סידור התפילה. ציור: יצחק מולי
סידור התפילה. ציור: יצחק מולי

וגם כדי לנצח

הנה עוד סיבה טובה למה אי-אפשר להתפלל מתוך עצבות. התפילה מכונה בזוהר בשם "שעת מלחמה", הזמן בו נלחמים עם היצר הרע שבתוכנו. ואי-אפשר לנצח מלחמה מתוך דיכאון.

כך כותב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, בספר התניא:

כמו שנצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גבור יותר מחבירו;

ככה ממש בנצחון היצר אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה פתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם.

שמים וארץ נפגשים. ציור: יורם רענן
שמים וארץ נפגשים. ציור: יורם רענן

זהירות, מזימה לפניכם

כדי לנצח את היצר הרע צריכים שמחה; כשיש עצבות, זו מזימה של היצר הרע בעצמו. הוא יודע שזו הדרך להרחיק את האדם מלימוד התורה וקיום המצוות.

כך כותב רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הריי"צ:

באמת הנה העצבות וכו' זהו קליפה שמכסה על האמת, ועל הרוב הוא עצת היצר שדרכו להשפיל את האדם, ולומר לו: אתה איש פשוט, ואינו שייך ללימוד סוגיא עמוקה, דכוונתו בזה הוא להרחיקו מלימוד התורה, וכן לבלבלו מעניני עבודה.

"שלושת האבות". ציור: לנ"מ
"שלושת האבות". ציור: לנ"מ

מקור לכל העוונות!

או בדבריו של רבי שמואל, הרבי המהר"ש:

עצבות היא אסקופה הנדרסת לכל העוונות שמייאש את עצמו מכל וכל, וזהו מקור לכל העוונות ולכן צריך לדחות את העצבותמכל וכל!

"כלייזמר". ציור: ליאון זרינצקי
"כלייזמר". ציור: ליאון זרינצקי

יותר סיכויי הצלחה

בכלל, כל דבר שתרצו לעשות, אם הוא ייעשה מתוך עצבות יהיו לו סיכויי הצלחה קטנים יותר.

הנה דברים שכתב הרבי:

ידוע המבואר בתניא ונראה גם במוחש שהענינים הנעשים מתוךעצבותאינם כדבעי למהוי (=כפי שצריך להיות), והשמחה מביאה תועלת בכל עניני העבודה.

ריקוד הנשמות. ציור: יצחק מולי
ריקוד הנשמות. ציור: יצחק מולי

מה לעשות? לעשות!

נסיים בדברים שכתב הרבי (בתרגום מאידיש):

הינך כותב שבגלל שמצב היהדות בעירך ובערים מסביב איננו טוב, נכנסת לעצבות! האם הינך חושב שזו העצה והדרך לתקן את המצב?

בוודאי הינך יודע שאדמו"ר הזקן כותב בתניא – פרק כ"ו – שלהיפך, על-ידי עצבות נחלשים במלחמה שכל יהודי צריך להילחם עם היצר הרע האישי שלו, ובכלל במלחמה מול הרע שנמצא בעולם.

אז במקום להיות עצובים, עדיף להתמקד בתיקון הבעיה.

הרבי. ציור: סטיבן האובן
הרבי. ציור: סטיבן האובן

מקורות: להתפלל כמו שצריך: מסכת ברכות דף לא. גם כדי שהתפילה תתקבל: כתר שם טוב חלק ראשון רכט. וגם כדי לנצח: תניא פרק כו. זהירות מזימה לפניכם: ספר המאמרים תרצ"ג. מקור לכל העוונות: תורת שמואל תרכ"ז. יותר סיכויי הצלחה: אגרות קודש חלק ו, אגרת א'תשכו. מה לעשות, לעשות: שם,חלק ג אגרת תקטו