ה' מודיע לבני ישראל שהוא יעניש אותם על חטאיהם, אך עם זאת לעולם לא ינטוש אותם.

בניו של ה'
בָּנִים לֹא אֵמֻן בָּם: (דברים לב:כ)

בכך שה' מתייחס אלינו כאל "בנים" הוא מודיע לנו כי לעולם לא ינתק את הקשר עמנו, וכי לעולם לא נוכל אנו לנתק את הקשר עמו - בדיוק כפי שאבות ובנים אינם יכולים לנתק את קשרי הדם הקושרים אותם זה לזה. קשרים אלו חזקים עד כדי כך, שבכוחם להחזיק מעמד בכל תנאי ולנוכח כל איום.

(על פי ספר המאמרים תשט"ו, עמ' 320-319)