ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בהתקרבנו לסוף שנה זו ובעמדנו על סף השנה החדשה, עורך כל אדם רציני סך הכל רוחני מהשנה החולפת ועל יסוד זה הוא מקבל על עצמו החלטות לשנה החדשה.

בכדי שהחשבון וגם ההחלטות יהיו נכונים, יש להישמר מגוזמא בהערכת מעלותיו ופעולותיו, אולם בד בבד אין להגדיל את החסרונות והכשלונות,

כי, נפילת הרוח וכל-שכן – יאוש, ח"ו, הוא אחד הדברים המחלישים את הוודאות בהרצון להטיב.

ברם, יתכן שגם אם אין מגדילים את החסרונות, ועורכים חשבון צדק – מתברר שהצד השמאלי, השלילי, הוא די גדול, ולעתים אף גדול ומכריע יותר מן הצד הימני, החיובי.

אך גם במצב כזה אסור להרשות רגש של יאוש,

שכן יחד עם החרטה העמוקה על העבר והחלטה איתנה להשתנות מכאן ולהבא – שעל החשבון-צדק לעורר – חייבים לזכור תמיד כי הטוב והקדושה – כפי שתורתנו, תורת חיים, מבארת מה הם טוב וקדושה – נצחיים הם ובלתי ניתנים לביטול, מכיון שהם נובעים ובאים מן הנשמה, מן הניצוץ האלוקי שבאדם,

ואילו המעשים השליליים, הלא-טובים, קשורים ובאים מן הנפש הבהמית (הבהמה שבאדם) והיצר הרע, והם מוגבלים מעצם מהותם, ולכן הם עשויים להתבטל ולהימחק.

המעשים הרעים הלא-טובים הם זמניים בלבד וניתנים – ע"י תשובה אמיתית ונכונה – לתיקון ולהעברה.

בהכרח שהאמור לעיל יעורר אצל כל אחד – יהיו אשר יהיו תוצאות חשבון-הצדק שלו על השנה החולפת – רגש של עידוד ותקוה איתנה לעתיד,

בידעו שמעשיו הטובים מן השנה החולפת הם נצחיים, והכניסו אור בחייו, במשפחתו ובכלל ישראל, שהרי "כל ישראל ערבים זה בזה", קשורים זה לזה ומהווים יחידה אחת.

מזה מובן שגם אם אפילו מתגלות לעתים תופעות המראות על ירידה, לא כולם נהיים חכמים יותר ויראי־שמים יותר, הרי באמת ובפנימיות – בכל שנה, בכל יום ובכל רגע נעשה הטוב בעולם חזק יותר וגדול יותר, שכן בכל רגע מתווספות פעולות טובות.

ואפילו כאשר נראה שהלא-טוב "שוקל" יותר, הרי זה רק באופן זמני. סוף סוף חייב הטוב להכריע והלא-טוב חייב להתבטל לגמרי, שכן בורא העולם ומנהיגו קבע שהכל ישובו בתשובה, והקב"ה, המרבה לסלוח אפילו על עבירות שחזרו ונשנו פעמים רבות, יקבל את התשובה, "כי לא ידח ממנו נידח".

ובידו של כל אחד לעשות את השנה הבאה לשנה של סך הכל טוב מאוד מפעולותיו, על ידי שישתפר וישתנה לטוב, והקב"ה הרוצה בתשובה, מסייע גם בזה.

וההחלטה האיתנה לעשות כן מבטיחה ביתר ודאות שתהיה לכל אחד שנה טובה ומתוקה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

(תרגום מאגרות קודש חי"ג עמ' תפט ואילך)