ב"ה

פתגמים של אדמו"ר הזקן

אדמו"ר הזקן
"מה' מצעדי גבר כוננו" - כשיהודי נקלע למקום, הרי זה מתוך כוונה שתעשה מצוה, הן מצוה שבין אדם למקום והן מצוה שבין אדם לחבירו. יהודי הוא שליח של מעלה. שליח, היכן שנמצא, הוא כוחו של המשלח.
אדמו"ר הזקן
בשם הבעל שם טוב: "ואהבת לרעך כמוך" הוא פירוש וביאור על "ואהבת את ה' אלוקיך"; באהבת יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
אדמו"ר הזקן
גשמיות של יהודי - רוחניות היא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות כדי שנהפוך אותה לרוחניות. אם לרגע אין זה כך, עלינו לתת לו אפילו מנחת עני, ואז הוא יעניק מידו המלאה.
אדמו"ר הזקן
אהבת ה' ויראתו נמשלו לבן ובת. הוספה בהם היא סגולה לילדים.
אדמו"ר הזקן
אדם הזוכר לשם מה צריכים אותו, ימולאו כל צרכיו.
אדמו"ר הזקן
אהבת ישראל היא כלי לאהבתו של הבורא.