ב"ה

ספר התניא

תניא, אגרת הקודש כה
:כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת, לו לא היה בכעס כלל!
אדמו"ר הזקן
מדה ממוצעת נקראת תפארת. כמו בגדי תפארת, על דרך משל, שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה מעורבים בדרך שהוא תפארת ונוי. מה שאין כן בגד הצבוע בגוון אחד לא שייך בו לשון תפארת.
ספר התניא, ע"פ תנחומא טז
תכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים.