אהבת ה' ויראתו נמשלו לבן ובת. הוספה בהם היא סגולה לילדים.