"האם יואיל הרבי לרדת אלינו ולהשמיע דברי חסידות בפני הקהל הרב שנאסף?" זו הייתה בקשתם של זקני החסידים ונכבדי העיר ויטבסק, אליה הגיע לבקר רבי שמואל שניאורסאהן זצ"ל, האדמו"ר הרביעי מליובאוויטש. קהל רב נאסף ליד אכסנייתו של הרבי והם ביקשו לשמוע מפיו דברי חסידות.

"אינני חש בטוב ולפיכך לא אוכל לומר דברי חסידות" השיב רבי שמואל, "אך אצא לזמן קצר ואומר מספר דברים בפניהם."

חיש מהר פשטה השמועה שהרבי יוצא אל הקהל. מאי-שם הובאה במה וכסא עליהם יוכל לשבת הרבי, וכשהרבי הופיע – שקט השתרר במקום.

הרבי פתח ואמר:

"באגדותיהם של חכמינו זכרונם לברכה ובמדרש נהוג להביא משלים רבים. כך ניתן למצוא לשונות כמו "בנוהג שבעולם", או "למה הדבר דומה?"; משלים ממלך, מבן מלך ועוד.

"הסיבה לכך היא שיש לנצל את הרעיונות הקיימים בעולם כדי לעבוד את הבורא.

"בעולם מקובל להשתמש במטבע הלשון – מתאים ולא מתאים. לאדם כזה "לא מתאים לדבר כך"; לאדם אחר "מתאים להבין זאת.

"על יהודים – וחסידים בפרט – לנצל את ה'לא מתאים' גם ברוחניות. גם עבורם יש דברים 'מתאימים' ואילו דברים אחרים 'לא מתאימים'."

מה מתאים ולא מתאים לחסיד? המשיך רבי שמואל ופירט:

"לחסיד מתאים ללמוד כל יום אימרה חסידית.

"לחסיד מתאים להתמסר לעשיית טובה לזולת.

"לחסיד מתאים להיות בשמחה, ויתרה מכך לעשות טוב לזולת.

"לחסיד מתאים להכיר היטב את חסרונות עצמו ואת מעלות הזולת.

"לחסיד מתאים להחשיב את האדם הקטן והפשוט ביותר כיותר טוב ממנו.

"לחסיד מתאים ללמוד מכל אחד מידות והנהגות טובות.

"לחסיד מתאים אהבה ואחוה, שלום וריעות.

"לחסיד לא מתאים שלא ללמוד חסידות.

"לחסיד לא מתאים שלא להתמסר לעשיית טובה לזולת.

"לחסיד לא מתאים להיות שקוע בעצבות.

"לחסיד לא מתאים שלא להכיר את חסרונותיו.

"לחסיד לא מתאים להחשיב את עצמו כגדול יותר מהגדול שביותר.

"לחסיד לא מתאים שלא ללמוד דבר טוב מהזולת.

"לחסיד לא מתאים לגרום למחלוקת ופירוד לבבות, גם אם הוא עושה זאת בשם דרכי החסידות."

הרבי נעמד ממקומו, בירך את הנוכחים ושב לאכסנייתו.

דבריו של הרבי הותירו רושם עצום על הנוכחים. ר' דובער הרשמן, אדם אמיד ובעל לב חזק, התבטא לאחר-מכן ואמר: "דבריו של הרבי שנמשכו עשרים דקות רחצו וניקו את נשמתנו. הלוואי ובתפילת 'על חטא' הנאמרת במנחת יום כיפור נרגיש כך! אז הבנו היטב מהו רבי."