יום שישי יד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שישי עם פירש"י.
תהילים:עב-עו.
תניא: והנה בהיות...'קמז' תאמין.

מה' מצעדי גבר כוננו, לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו יתברך. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא צריך להתענין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא מחפש אחר פרנסה גשמיית. והוא לפי שדרכו - של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] - יחפץ, כדכתיב באברהם כי ידעתיו גו' ושמרו דרך ה', כי יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן הטבע, העולם בראו הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר - והוא דרך אלקים. תורה ומצות הם דרך הוי'[ה] והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר בגלל זאת הנה הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע.