יום ראשון ב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,ראשון עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ואחר.. 'קמא' טובא.

משיחת אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מוצש"ק [מוצאי שבת קודש] לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יאהרען פון זיינע נשיאות האט דער אלטער רבי געזאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער מהרי"ל [מורינו הרב ר' יהודה ליב] האבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער וואך. ניט נאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טאג, נאר לעבען מיט איר.