יום שני כ אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,שני עם פירש"י.
תהילים: צז-קג. נח-ס.
תניא: והנה זהו...לב ונפש'.דער וואס איז נידעריג און גראב הערט ניט אן די אייגענע גראבקייט און נידעריקייט.