שבת יא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים: ס-סה. לא-לג.
תניא: יג מה רב...בסוכה וגו'.

ש"פ [שבת פרשת] תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ [הצמח צדק] לאמר: עוה"ז [עולם הזה] הוא עלמא דשיקרא, לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה. העוה"ב [העולם הבא] הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בג"ע [בגן עדן] הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ [הצמח צדק] התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ [הצמח צדק]: בעלמא דין איז דער טייטש פון דעם מאמר [סנהדרין צט. ב] הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין ג"ע [גן עדן] טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאנדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.